A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- 2 -

24/7 Office Regnskapsintegrasjon

- 3 -

3 % inntektsføring

- A -

Agro Regnskapsintegrasjon

Akelius Revisjon

Eksport

Aksjonærbidrag

Aksjonærdatabase

Faste opplysninger

Flettebrev fra aksjonærdatabasen

Kildeskatt

Oppgave til aksjonær

Opprette aksjonær

Oversikt-skillekortet

Rapporter og skjemaer

Registrere aksjonær

RISK

Slette aksjonær

Utbytte til aksjonærene

Utenlandske aksjonærer

Aksjonærdatabase Import fra Altinn

Aksjonærdatabase Kontroll mot Altinn

Alias i dimensjoner

Analyseobjekter

Analyserapporter

Kontantstrømanlyse

Andre fordringer avsetning for tap Oversikt

Andre fordringer Avsetning for tap Regnskapsmessig

Andre fordringer FINALE Rapportering

Annen egenkapital

Arbeidsrapporter

Disponering og skatteberegning

Driftsmiddelrapporter

IconDriftsmidler sortert pr . . .
IconAvskrivningstablå

Kontoer pr revisjonsområde med saldo

Kontoer pr standardkonto

Oversikt

IconRapporter
IconOffentlig regnskap

Overskuddsfordelingsrapport

Posteringsjournal

Saldobalanse

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Utskrift

Automatiske posteringer

Avgang på driftsmidler

Eierregisteret

Slå av og på automatiske posteringer

Varige driftsmidler - kontoinformasjon

Automatiske posteringer av disponeringer

Automatiske posteringer Avsetning tap på fordringer

IconAvsetning tap på fordringer
IconTap på kundefordringer - regnskapsmessig avsetning
IconTap på andre fordringer - regnskapsmessig avsetning

Automatiske posteringer Beholdningsvurdering

Automatiske posteringer Disponering

IconDisponering - Oversikt
IconAutomatiske posteringer av disponeringer

Automatiske posteringer fra eierregisteret

Automatiske posteringer fra Skattekostnader

Automatiske posteringer Garantiavsetning

Automatiske posteringer Skatteberegning

Automatiske posteringer Skattekostnader

Automatiske posteringer Tidsavgrensninger

Avdeling

FINALE Analyse

IconOpprette et nytt analyseobjekt
IconAnalyseobjekter med dimensjoner

Rapportgenerator

Avsetning tap på fordringer Oversikt

Avsetning tap på fordringer Regnskapsmessige verdier andre fordringer

Avsetning tap på fordringer Regnskapsmessige verdier kundefordringer

Avsetning tap på fordringer Skattemessige verdier kundefordringer

Avskrivninger

Regnskapsmessige

IconRegnskapsmessige avskrivninger
IconDriftsmidler - skillekort detaljer driftsmidler
IconDriftsmidler - skillekort driftsmidler
IconDriftsmidler - skillekort Driftsmiddelrapport
IconNytt driftsmiddel - redigere driftsmiddelopplysninger
IconRegistrere avgang på driftsmiddel
IconRedigere kontoinformasjon på driftsmiddel
IconRegistrere overstyringer av avskrivninger

Skattemessige

Avskrivningstablå

Avslutningmenyen Disponeringer

Avslutningmenyen FINALE Rapportering

Avslutningmenyen Garantiavsetning

Avslutningmenyen Regnskapsmessige avskrivninger

Avslutningmenyen Tap på fordringer

Avslutningmenyen Tidsavgrensninger

Avslutningmenyen Varebeholdning i FINALE Rapportering

Avslutningsfunksjoner Avsetning tap på fordringer

IconAvsetning tap på fordringer
IconTap på kundefordringer - regnskapsmessig avsetning
IconTap på andre fordringer - regnskapsmessig avsetning
IconTap på kundefordringer - skattemessig avsetning

Avslutningsfunksjoner Beholdningsvurdering

IconBeholdningsvurderinger
IconBeholdningsvurderinger - Regnskapsmessig
IconBeholdningsvurderinger - Skattemessig

Avslutningsfunksjoner Bilskjema

Avslutningsfunksjoner Disponering

IconDisponering - Oversikt
IconDisponering - Utbytte
IconDisponering - Konsernbidrag
IconDisponering - Kjøpsutbytte (Samvirkelag)
IconAutomatiske posteringer av disponeringer

Avslutningsfunksjoner Drosje og lastebilskjema

Avslutningsfunksjoner Garantiavsetning

Avslutningsfunksjoner Oversikt

Avslutningsfunksjoner Personinntekt

Avslutningsfunksjoner Skatteberegning

IconSkatteberegning
IconSkatteberegning - skattegrunnlag
IconSkatteberegning - utsatt skatt
IconSkatteberegning - 3% inntektsføring
IconSkatteberegning - skattekostnad
IconSkattemessig underskudd til framføring
IconSkatteberegning - Permanente forskjeller

Avslutningsfunksjoner Tidsavgrensninger

Avslutningsfunksjoner Tilleggsposteringer

Avstemming

Oppsett

Oppsett av mal for mappe

Uten egnskapsintegrasjon

Avstemming Arbeidsgang

Avstemming av konti

Avstemming Funksjonalitet (hovedoversikt)

Avstemming Generelt

Avstemming Introduksjon

Avstemming Mappe for en klient

Avstemming Oppsett av mal for mappe

Avstemming Oversikt over funksjonalitet

Avstemming Oversikt over ulike avstemminger

Avstemmingsoppsett

Avstemmingsoversikt (totaloversikt)

AX 2012 Regnskapsintegrasjon

Axapta Regnskapsintegrasjon

- B -

Beholdningsvurdering Regnskapsmessige verdier

Beholdningsvurdering Skattemessige verdier

Beholdningsvurderinger Oversikt over emner

Beregne vareforbruk

Bilskjema Registreringsbilde

Boman Jr

Bravo Regnskapsintegrasjon

Budsjettregistrering i FINALE Rapportering

Byråopplysninger

Byråopplysninger i rapporter

Byrårapport

Rapportgenerator

- C -

Cognos Controller Regnskapsintegrasjon

- D -

DAGER

Delingsmodellen

Registrering av eierinformasjon

Deltakeropplysninger

Descartes

Eksport til Descartes

Detaljer om driftsmiddel

Dimensjon

IconStandard 12 perioder
IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)
IconRubicon Avdeling 12 perioder
IconSim Budsjett 12 perioder
IconAnalyserapporter

Alias

Analyserapporter

DI-Regnskap - periodisert med avdeling

Driftsmidler

Innlesing av saldotall

IconStandard 12 perioder
IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS
IconTabulatordelt med header
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)
IconRubicon Avdeling 12 perioder
IconSim Budsjett 12 perioder
IconInnlesing av saldotall med dimensjoner

KONTEKST.DAT

Konto

Opprettelse og administrasjon

Oversikt

Rapporter

Rubicon

Sim Budsjett

Standard innlesing 12 perioder

Standard innlesing m/header

IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS

Struktur

Tabulatordelt med header

Tilleggsposteringer

Dimensjoner

FINALE Analyse

Rapportgenerator

Dimensjoner i FINALE Analyse

Dimensjoner i kontoplanen import

Dimensjoner i rapporter

Disponering

Konsernbidrag

Disponering Automatiske posteringer

Disponering Avsetning til kjøpsutbytte i samvirkeforetak

Disponering Emneoversikt

Disponering FINALE Rapportering

Disponering Konsernbidrag

Disponering og Konsernbidrag

Disponering Oversikt

Disponering Utbytte

Disponeringer i FINALE Rapportering

Disponeringsrapport

Driftsmiddelrapport

Driftsmiddelrapporter

Driftsmidler

IconDriftsmidler - skillekort detaljer driftsmidler
IconNytt driftsmiddel - redigere driftsmiddelopplysninger
IconRegistrere overstyringer av avskrivninger

Avgang på driftsmiddel

Degressive avskrivninger

Detaljer om driftsmiddel

Driftsmiddelrapport

Konserninterne overføringer

Kontoinformasjon

Opprette -  endre - slette driftsmidler

Opprette nytt driftsmiddel

Oversikt

Oversikt over konti og driftsmidler pr konto

Overstyring av avskrivninger

Prosentvis avskrivning på bokført verdi

Redigere driftsmiddel

Skattemessige avskrivninger

Driftsmidler i FINALE Periodisering

Driftsmidler Oversikt over emner

Driftsmidler pr konto

Drosje og lastebilskjema

Drosje og lastebilskjema på avslutningsmenyen

Duett Regnskapsintegrasjon

Dynamiske koder i offentlig regnskap

- E -

Egendefinert innlesing av saldotall

Eiere

IconProsentandeler og overdragelser
IconRegistrering av kjøp og salg av eierandeler
IconRegistrering av inntreden i et selskap
IconSkjevdeling av egenkapital
IconForlodd utdeling
IconSkjemaopplysninger-funksjonen
IconSkjemaopplysninger - Splittfaktorer
IconSkjemaopplysninger - Personinntekt
IconSkjemaopplysninger - Deltaker

Arbeidsgodtgjørelse

Deltakerlignede selskaper - ANS og DA

Deltakeropplysninger

Eierandeler

Ektefellebedrifter

Ektefellefordeling

Ervervelse av andel

IconRegistrering av kjøp og salg av eierandeler
IconRegistrering av inntreden i et selskap

FINALE Rapportering

Fordeling av resultat

Forlodd utdeling

Inntreden

Kjøp og salg av andeler

Kompanjongopptak

Lott fra fiske

Overdragelse

Overskuddsfordeling

Posteringer fra eierregisteret

Privatuttak og kapitalinnskudd

IconRegistrering av kapitalinnskudd og privatuttak
IconKapitalinnskudd og privatuttak for personlig næringsdrivende

Prosentandeler

Realisasjon av andel

IconRegistrering av kjøp og salg av eierandeler
IconRegistrering av innløsning av eierandel

RF-1215

RF-1221

RF-1224

Skjemaopplysninger

IconForlodd utdeling
IconSkjemaopplysninger-funksjonen
IconSkjemaopplysninger - Personinntekt
IconSkjemaopplysninger - Deltaker

Skjevdelt egenkapital

Splittfaktorer

Stiftelse

Eiere Generelt

Eiere og kontoopplysninger

Generelt

Kontoopplysninger

Menypunkter

Eieropplysninger

Eksport

IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon
IconDatautveksling mellom FINALE-programmer

Akelius Revisjon

Descartes

IconRevisjonsområder
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Eksporter-knappen

FINALE Driftsmidler

FINALE Investor

FINALE Konsern

FINALE Rapportering

FINALE Skatt

FINALE Årsoppgjør

Kontoplan og saldotall

Oversikt

Saldotall fra kontoplanen

Eksport til Descartes

Eksporterknappen

Ekstraordinære poster Skatt på ekstraordinære poster

Ektefellefordeling

E-post

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Rapporter sendt pr epost

Sende sikkerhetskopi pr epost

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Ervervelse av eierandel

- F -

Fast eiendom

Faste opplysninger i aksjonærdatabasen

Filbenevninger

Filnavn

Endre klientnummer

Struktur på filnavn

Filnavn på sikkerhetskopi

Filter

Filter i kontoplanen

FINALE Analyse

IconGrafiske analyserapporter
IconLegge til analyseobjekt i rapporten
IconOpprette et nytt analyseobjekt
IconEndre et eksisterende analyseobjekt

Analyseobjekt

IconLegge til analyseobjekt i rapporten
IconLegge til et analyseobjekt som allerede finnes
IconEndre størrelse på en graf
IconSlette et analyseobjekt
IconBeskrivelse av linje i analyseobjekt
IconEndre et eksisterende analyseobjekt

Analyseobjekter

IconAnalyseobjekter
IconAnalyseobjekter med dimensjoner

Avdeling i analyse

Endre et eksisterende analyseobjekt

Endre innhold i et analyseobjekt

Hva er et nøkkeltall

Legge til nytt analyseobjekt

Ny analyserapport

Nytt analyseobjekt

Nytt analyseobjekt med dimensjoner

Nøkkeltall

Praktisk bruk

Standard analyserapport

IconBruke standard rapporter i FINALE Analyse
IconEndre en standard analyserapport
IconStandard analyserapporter
IconStandardrapport: Balansetall (reelle verdier)
IconStandardrapport: Dekningsbidragsregnskap
IconStandardrapport: Dekningsbidragsregnskap pr timeverk
IconStandardrapport: Hovedtall 1
IconStandardrapport: Hovedtall 2
IconStandardrapport: Hovedtall 3
IconStandardrapport: Kontantstrømoppstilling
IconStandardrapport: Likviditet og arbeidskapital
IconStandardrapport: Lønnsomhet, likviditet og finansiering
IconStandardrapport: Resultatposter pr årsverk
IconStandardrapport: Resultatposter pr enhet
IconStandardrapport: Kreditt- og lagertider, kontant- og kredittsalg
IconStandardrapport: Verdiendring aksjer
IconStandardrapport: Vesentlighetsvurdering

Tallsett

IconVelge et annet tallsett i et analyseobjekt
IconTallsett
IconTilgjengelige tallsett i FINALE Årsoppgjør
IconTilgjengelige tallsett i FINALE Rapportering

Utseende

Utseende på analyseobjekter

IconEndre utseende på et analyseobjekt som er en graf
IconEndre utseende på et analyseobjekt som er en tabell

FINALE Analyse - Introduksjon

Introduksjon

Oversikt

FINALE Analyse Grunnleggende oppbygning

FINALE Driftsmidler

Eksport

FINALE Investor

Eksport

FINALE Konsern

IconEndring av klientnumre i FINALE-programmene
IconDatautveksling mellom FINALE-programmer

Eksport

FINALE Konvertering Hva gjør funksjonen

FINALE Periodisering Periodehåndtering

FINALE Rapportering

Eiere

Eksport

Firmaopplysninger

Import av saldotall til FINALE Årsoppgjør

FINALE Rapportering Avslutningmenyen

FINALE Rapportering Beregne vareforbruk

FINALE Rapportering Disponeringer

FINALE Rapportering Firmamenyen

FINALE Rapportering Funksjonsoversikt

FINALE Rapportering Garantiavsetning

FINALE Rapportering Generelt

IconGenerelt om FINALE Rapportering
IconOversikt over funksjoner i FINALE Rapportering

FINALE Rapportering Hjelpmenyen

FINALE Rapportering Kontomenyen

FINALE Rapportering Kontoplanfunksjoner

FINALE Rapportering Oversikt

IconGenerelt om FINALE Rapportering
IconOversikt over funksjoner i FINALE Rapportering

FINALE Rapportering Rapportermenyen

FINALE Rapportering Rapportperiode

FINALE Rapportering Redigere avsluttede perioder

FINALE Rapportering Redigermenyen

FINALE Rapportering Registrere budsjett

FINALE Rapportering Regnskapsmessige avskrivninger

FINALE Rapportering Tap på fordringer

FINALE Rapportering Tidsavgrensninger

FINALE Rapportering Tilleggsfunksjonermenyen

FINALE Rapportering Varebeholdning

FINALE Rapportering Vismenyen

FINALE Skatt

Eksport

IconDatautveksling mellom FINALE-programmer
IconEierregisteret

FINALE Årsoppgjør

Eksport

Import av saldotall til FINALE Rapportering

Firma > Firmaopplysninger > Skillekort Posteringer

Firmamenyen

IconFirma-menyen
IconÅpne i nytt år

Åpne

Åpne i nytt år

IconÅpne i nytt år
IconAutomatisert arkiveringsfunksjon ved overføring til nytt år
IconGjenopprette til fjorårsdata

Firma-menyen

IconLagre klient
IconLukke programmet
IconFirmaopplysninger
IconFirmaopplysninger-skillekortet
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet
IconPosteringer-skillekortet

Firmaopplysninger

IconFirmaopplysninger
IconFirmaopplysninger-skillekortet
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet
IconPosteringer-skillekortet

Lagre klient

IconLagre klient
IconLukke programmet

Lukke programmet

Ny klient

IconFirmaopplysninger
IconFirmaopplysninger-skillekortet
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet
IconPosteringer-skillekortet

Utskriftsjobb

Åpne klient

IconKlientoversikt - Åpne klient
IconKlientkatalog og arbeidskatalog
IconSøke etter klient
IconVelg klientkatalog
IconSlette klient

Åpne klient ved uventet programavbrudd

Firmamenyen FINALE Rapportering

Firmamenyen Oversikt

Firmaopplysninger

IconFirmaopplysninger
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet

FINALE Rapportering

Firmaopplysninger Generelt

Firmaopplysninger Løpende validering

Firmaopplysninger Skillekort Andre opplysninger

Firmaopplysninger Skillekort Daglig leder

Firmaopplysninger Skillekort Firmaopplysninger

Firmaopplysninger Skillekort Posteringer

Flettebrev fra aksjonærdatabasen

Fond for vurderingsforskjeller

Fordringer

Fordringer - avsetning for tap Andre fordringer

Fordringer Avsetning for tap - Kundefordringer

Fordringer Avsetning for tap Andre fordringer

Fordringer Avsetning for tap kundefordringer

Fordringer Avsetning for tap Oversikt

Forlodd utdeling

Formelreferanser

Formler

DAGER

Generelt

Hjelpekonstanter

MVA

MVALAV

MVATRSP

Referanse til data i programmet

Regneuttrykk

AARET

Formula Økonomi Regnskapsintegrasjon

Forskjeller Midlertidige

Forskjeller Permanente

Framførbare skatteposisjoner Gjeldsettergivelse

Framførbare skatteposisjoner Tidligere års underskudd

Funksjoner i redigering av kontoplan

- G -

Garantiavsetning

Garantiavsetning i FINALE Rapportering

Garantiavsetning på avslutningsmenyen

Generelt om avstemming

Generelt om formler

Gjeldsettergivelse

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette sikkerhetskopi fra epost

Gjenopprette til fjorårsdata

- H -

Hjelpefunksjoner

Brukerhåndbok

Brukerstøtte og Teletorg

Finale's hjemmeside

Hjelp på skjermen

Hjelpesystemet i programmet

Informasjon om applikasjonen

Informasjon om versjon

Oversikt over Hjelp-menyen

Hjelpmenyen FINALE Rapportering

Hurtigregistrering av saldotall

Hurtigsøk i kontoplanen

Hva er et nøkkeltall

- I -

Import

IconEndre og opprette innlesingsmaler
IconImport av kontoplan / saldotall
IconTabulatordelt fil
IconDI-Regnskap
IconDI-Regn 12 perioder (Excel)
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)
IconEasy-Regn og Info-Easy

ADBPRO

Adonis

Boman Jr

Bravo Regnskap

Carat

Cinsoft Gård

Compact Plus

Concode XAL

Concorde Økonomi

Dimensjoner i kontoplanen

DI-Regnskap

IconDI-Regnskap
IconDI-Regn 12 perioder (Excel)
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

DI-Systemer

IconDI-Regnskap
IconDI-Regn 12 perioder (Excel)
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

Duett

Easy-Regn

IconEasy-Regn 2.2
IconEasy-Regn og Info-Easy

EcoLink

Egendefinert innlesing av saldotall

EMdata

Ergosoft

Excel

Guru Regnskap

Hogia Data

Info-Easy

Info-Expert

Innlesingsmaler for kontoplan

KI-Regnskap

Kontoplan fra en annen klient

Kontoplan og saldotall

Lenkinger i kontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Maconomy

IconTabulatordelt fil
IconMaconomy

Maritech

Matrix Software

Micro-80

Mocs

Movex

MSA Økonomisystem

Mulisoft 2

Multisoft 1

Nett2000

NOR22

NOR22 - Windowsversjon

Områderedigering

Origo Regnskap

Oversikt over innlesingsmaler kontoplan og saldotall

PCPLUS

PC-Systemer

Rubicon

Rubicon 12 perioder

Scala

Scenario Professional

SESAM

Sim Budsjett 12 perioder

Standard 12 perioder

Standard innlesing

Standard innlesing m/header

IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS

Systemutvikling

Tabulatordelt fil

Tabulatordelt med header

Uni Micro

Unitec System

ZETA Økonomi

Økonomipartner (S/36)

Import av kontoplan og saldotall

InfoEasy Regnskapsintegrasjon

Innholdsfortegnelse i Offentlig regnskap

Innlesing av Kontoplan og saldotall

Skjermbilde for innlesing

Innlesing av Kontoplan og saldotall fra Excel

Innlesing av Kontoplan/saldotall

IconHvordan foreta innlesing fra Excel-fil
IconTabulatordelt fil
IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS
IconDI-Regn 12 perioder (Excel)
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)
IconEasy-Regn og Info-Easy

ADBPRO

Adonis

Boman Jr

Bravo Regnskap

Carat

Cinsoft Gård

Compact Plus

Concode XAL

Concorde Økonomi

Dimensjoner

IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS
IconTabulatordelt med header

Dimensjoner i kontoplanen

DI-Regnskap

IconDI-Regnskap
IconDI-Regn 12 perioder (Excel)
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

DI-Systemer

IconDI-Regn 12 perioder (Excel)
IconDI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

Duett

Easy-Regn

IconEasy-Regn 2.2
IconEasy-Regn og Info-Easy

EcoLink

Egendefinert

EMdata

Ergosoft

Guru Regnskap

Hogia Data

Info-Easy

Info-Expert

KI-Regnskap

Maconomy

IconTabulatordelt fil
IconMaconomy

Maritech

Matrix Software

Micro-80

Mocs

Movex

MSA Økonomisystem

Mulisoft 2

Multisoft 1

Nett2000

NOR22

NOR22 - Windowsversjon

Origo Regnskap

PCPLUS

PC-Systemer

Rubicon

Rubicon 12 perioder

Scala

Scenario Professional

SESAM

Sim Budsjett 12 perioder

Standard 12 perioder

Standard innlesing

Standard innlesing m/header

IconStandard innlesing m/header
IconStandard innlesing m/header DOS

Systemutvikling

Tabulatordelt fil

Tabulatordelt med header

Uni Micro

Unitec System

ZETA Økonomi

Økonomipartner (S/36)

Innlesingsmaler

Bruk av innlesingsmal

Redigering

Innstillinger

Installasjon

Byråopplysninger

Nedlasting fra Internett

Nettverk

Registrere lisens

Sette arbeidskatalog

Internett

Nedlasting fra Internett

- K -

Kapitalinnskudd

Kelleseid andelskapital

Kjøpsutbytte i samvirkelag

Klientnotat

Klientoversikt

IconKlientoversikt - Oversikt over hjelpemner
IconKlientkatalog og arbeidskatalog

Slette klient

Søke etter klient

Tilbakeføring av klient til tidligere regnskapsår

Velg klientkatalog

Velge klientkatalog

Åpne klient

Klientoversikt Oversikt over emner

Klientoversikt Velge klientkatalog

Klientoversikt Åpne klient

Koder for dagens dato og klokkeslett

Koder for regnskapsperiode

Koder for talluttrykk

Koder for tekstinformasjon

Koder med betingelser

Kolonnesamling i rapportgeneratoren

Konsern

Konserninterne overføringer av driftsmidler

Konsernbidrag

IconSkatteberegning - skattegrunnlag
IconDisponering - Oversikt
IconOpprette egen regnskapslinje under disponering med ytet konsernbidrag

Veivisere

Konsernbidrag Disponeringskillekort

Konsernbidrag Skattekostnad

Konsistenskontroll

Nullkontroll i kontoplanen

Konsistenskontroll av kontoplanen

Kontantstrømoppstilling

Konto

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Alternativ lenking i kontoplanen

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Eksport av kontoplan og saldotall

Endre kontonummerlengde

Forskjellskjema

Hurtigsøk etter konto

Konsistenskontroll av kontoplanen

Lenking av konto

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Lenking mot alternativ post i næringsoppgave

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Lenking mot næringsoppgave

Lenking mot offentlig regnskap

Lenking mot revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Nullkontroll i kontoplanen

Opprett ny konto

Redigere avsluttede perioder

Redigere konto

Revisjonsområde 1 eller 2

Slett overflødige kontoer

Standardkonto

Kontoer pr revisjonsområde med saldo

Kontoer pr standardkonto

Konto-menyen

Oversikt

Kontomenyen FINALE Rapportering

IconRedigere avsluttede perioder i FINALE Rapportering
IconRegistrere budsjett i FINALE Rapportering

Kontomenyen i FINALE Rapportering

Kontoplan

IconRedigering av kontoplanen
IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2
IconEndre og opprette innlesingsmaler
IconImport av kontoplan / saldotall
IconOpprett eller kopier kontoplan fra annen klient
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Eksport av kontoplan og saldotall

Eksport til Akelius Revisjon

Eksport til Descartes

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Endre kontonummerlengde

Filter - oversikt

Funksjoner

Hurtigsøk i kontoplanen

Innlesing av kontoplan/saldotall

Innlesing av kontoplan/saldotall - Innlesingsmaler

Innlesing fra regnskapssystemer

IconImport av kontoplan / saldotall
IconMaritech

Innlesingsmaler

Konsistenskontroll

IconKonsistenskontroll av kontoplanen
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Konvertere konti under innlesing

Kopiere kontoplan fra en annen klient

Kopiere lenkinger fra en annen klient

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Legg til kontoer fra klient

Nullkontroll

Områderedigering

Oversikt

Redigere avsluttede perioder

Regnskapssystemer

Revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Skillekort i redigering av kontoplan

Slett historikk

Slett overflødige kontoer

Standardkonto

Utskrift

Vis egendefinerte kolonner

Kontoplan FINALE Rapportering

Kontoplan Redigering av avsluttede perioder

Kontoplan Registrere budsjett

Kontoplanfunksjoner i FINALE Rapportering

Konvertere konti under innlesing

Korreksjonsskatt

Konsernbidrag

Kundefordringer Avsetning for tap Oversikt

Kundefordringer Avsetning for tap Regnskapsmessig

Kundefordringer Avsetning for tap Skattemessig

Kundefordringer FINALE Rapportering

- L -

Lage sikkerhetskopi

Lastebil og drosjeskjema

Legge til nytt analyseobjekt

Ligningsverdi

Linjemal i rapportgeneratoren

Lisensregistrering

- M -

Maconomy Regnskapsintegrasjon

IconMaconomy MSSQL
IconMaconomy_2

Mamut 11 Regnskapsintegrasjon

Midlertidige forskjeller

MVA

MVALAV

MVATRSP

- N -

Navigator

Vis navigatøren

Navision Native Regnskapsintegrasjon

Navision SQL Regnskapsintegrasjon

Nettverk

Installasjon

Sette midlertidig arbeidskatalog

Nexima Regnskapsintegrasjon

Noter

Nummererte noter

Offentlig regnskap

Sluttnote

Standardnoter

Startnote

Nummererte noter

Ny analyserapport

Ny regnskapsperiode

Nyheter

Nytt regnskapsår

Automatisk arkivering av foregående regnskapsår

Gjenopprette fjorårsdata

Overføring til

Nøkkeltall

Rapportgenerator

Nøkkeltall i FINALE Analyse

- O -

Offentlig aksjonærregister

Offentlig regnskap

IconTekstkoder
IconKontospesifisert offentlig regnskap
IconRedigering av offentlig regnskap
IconLinjeredigering-skillekortet
IconRedigering av oppstillingsplan
IconStartnote-skillekortet
IconSluttnote-skillekortet
IconAnnet-skillekortet

Annet-skillekortet

De enkelte delene av

Dynamiske koder

Forside-skillekortet

Innhold i

Innholdsfortegnelse

Koder i tekst

Linjeredigering-skillekortet

Noter

IconLinjeredigering-skillekortet
IconRedigering av nummererte noter

Oppstillingsplan

Redigering

Regnskapsoppstilling

IconLinjeredigering-skillekortet
IconRedigering av oppstillingsplan

Sluttnoter

Sluttnote-skillekotet

Standardklienter

Standardnoter

IconStandardnoter
IconStartnote-skillekortet

Startnote-skillekortet

Underskrift

Utskrift

IconUtskrift av offentlig regnskap
IconKontospesifisert offentlig regnskap
IconOffentlig regnskap

Utskrift kontospesifisert

Årsberetning-skillekortet

Offentlig regnskap-rapport

Om programmet

Områderedigering

Oppgave til aksjonær

Opprettelse og administrasjon av dimensjoner

Overføring til egenkapital

Overkursfond

Oversikt Aksjonærdatabase

Oversikt over aksjonærer

Oversikt over dimensjoner

Oversikt over disponeringsfunksjonene

Oversikt over hjelepeemner om rapportgenerator

Oversikt over innlesingsmaler kontoplan og saldotall

Oversikt over nøkkeltall

Oversikt over tekstkoder

Overskuddsfordeling

Overskuddsfordelingsrapport

- P -

Permanente forskjeller

IconSkatteberegning - skattegrunnlag
IconSkatteberegning - Permanente forskjeller

Personinntekt

Posteringer

Eierregisteret

Slå av eller på automatiske posteringer

Posteringer Disponering av tidligere perioder

Posteringsjournal

Posteringsjournal-rapport

Praktisk bruk av FINALE Analyse

Praktiske råd og tips om rapportgeneratoren

Privatuttak

Privatuttak og kapitalinnskudd

Prosentandeler og overdragelser

- R -

Rapport Balansetall (reelle verdier)

Rapport Dekningsbidragsregnskap

Rapport Dekningsbidragsregnskap pr timeverk

Rapport Hovedtall 1

Rapport Hovedtall 2

Rapport Hovedtall 3

Rapport Kontantstrømoppstilling

Rapport kontoer pr standardkonto med saldo

Rapport Kredittider og lagertider Kontantsalg og kredittsalg

Rapport Likviditet og arbeidskapital

Rapport Lønnsomhet likviditet finansiering

Rapport med overstyrte poster i skjema

Rapport Resultatposter pr enhet

Rapport Resultatposter pr årsverk

Rapport Verdiendring aksjer

Rapport Vesentlighetsvurderingsrapport

Rapportegenskaper i Rapportgenerator

Rapporter

Byråopplysninger

Disponering og skatteberegning

Driftsmiddelrapport

Driftsmiddelrapporter

IconDriftsmidler sortert pr . . .
IconAvskrivningstablå

Funksjonsoversikt

Kontantstrømoppstilling

Kontoer pr revisjonsområde med saldo

Kontoer pr standardkonto

Kontoplan og saldotall

Offentlig regnskap

Offentlig regnskap kontospesifisert

Oversikt

IconRapporter
IconOffentlig regnskap

Oversikt over rapport-menyen

Overstyrte poster i skjema

Posteringsjournal

Redigering av offentlig regnskap

IconRedigering av offentlig regnskap
IconStandardklienter for offentlig regnskap

Saldobalanse

Sende rapporter på epost

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Slett historikk

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Stilsett

IconStilsett
IconOm stilsett-filer
IconRedigere stilsett

Utskriftsjobb

Utskriftsrapport

Rapporter-menyen

Rapporter

Rapportermenyen FINALE Rapportering

Rapportfunksjoner

Rapportgenerator

IconPraktiske råd og tips
IconDimensjoner (avdeling mv)
IconLinjemalens standard kolonneoppsett
IconEgendefinerte tilleggsvariabler
IconBruksanvisning for kontantstrømoppstillingen

Byrårapport

Formler

IconFormel-linjer
IconFormler
IconFortegn og summering
IconLinjemalens standard kolonneoppsett

Fortegn og summering

Generelt

IconInnledning
IconOversikt over rapportgeneratoren
IconPraktiske råd og tips

Kolonnesamling

Linjemal

Nøkkeltall

Opprette rapport

Oversikt over hjelpeemner

Praktiske råd og tips

Rapportegenskaper

Rapportoversikt

Redigere linjemal

Redigere rapport

Utskrift

IconUtskrift, oversikt
IconRapporter-menyen
IconUtskriftsjobb

Rapportgenerator og dimensjoner

Rapportgenerator og egendefinerte tilleggsvariabler

Rapportgenerator og kontantstrømoppstilling

Rapportoversikt i Rapportgenerator

Rapportperioder i FINALE Rapportering

Realisasjon av eierandel

Redigere avsluttede perioder

Redigere kontoplan

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen
IconOpprett eller kopier kontoplan fra annen klient

Eksport av kontoplan og saldotall

Filtrering av kontoplanen

Hurtigsøk i kontoplanen

Konsistenskontroll

IconKonsistenskontroll av kontoplanen
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere kontoplan fra en annen klient

Kopiere lenkinger fra en annen klient

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Legg til kontoer fra klient

Nullkontroll i kontoplanen

Opprett ny konto

Redigere konto

Skillekort

Slett historikk

Slett overflødige kontoer

Utskrift

Redigere kontoplan FINALE Rapportering

Redigere linjemal i Rapportgenerator

Redigere linjemal i rapportgeneratoren

Redigering av kontoplan

Funksjoner

Oversikt

Standardkonto

Redigering av Offentlig regnskap

Rediger-menyen

Klipp ut

Kopier

Lim inn

Slett

Søk

Redigermenyen FINALE Rapportering

Registrering av aksjonærer

Regneuttrykk i formler

Regnskapsintegrasjon

24/7 Office

Agro

AX 2012

Axapta

Bravo

Cognos Controller

Duett

Formula Økonomi

InfoEasy

Maconomy

IconMaconomy MSSQL
IconMaconomy_2

Mamut 11

Navision Native

Navision SQL

Nexima

SIE 4

UniMicro

Uten regnskapsintegrasjon

Visma Avendo SQL

Visma Business

Visma DI

Visma eAccounting

Visma Financials

Visma Global

Visma Mamut

Visma Rubicon

Visma Scenario

Wise

XAL

XAL SQL

Zirius

Regnskapsintegrasjon Oversikt

Regnskapsmessige avskrivninger

IconDriftsmidler - skillekort detaljer driftsmidler
IconNytt driftsmiddel - redigere driftsmiddelopplysninger
IconRegistrere overstyringer av avskrivninger

Avgang på driftsmiddel

Degressive avskrivninger

Detaljer om driftsmiddel

Driftsmiddelrapport

Kontoinformasjon

Opprette - endre - slette driftsmidler

Opprette nytt driftsmiddel

Oversikt

Oversikt over konti og driftsmidler pr konto

Overstyring av avskrivninger

Prosentvis avskrivning på bokført verdi

Redigere driftsmiddel

Regnskapsmessige avskrivninger i FINALE Rapportering

Regnskapsmessige verdier kundefordringer

Regnskapsperiode FINALE Rapportering

IconPeriodehåndtering i FINALE Rapportering
IconOverføring til ny periode i FINALE Rapportering
IconSett nåperiode i FINALE Rapportering

Resultat før skatt

Revisjonsområde

Rapport kontoer pr revisjonsområde med saldo

Revisorfunksjoner

IconRevisjonsområder
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Descartes

Eksport til Akelius Revisjon

Eksport til Descartes

Lenking av konto mot revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

RF-1084

Automatisk overføring til RF-1219 Gevinst- og tapskonto

Forretningsbygg anskaffet før 1.1.1984

Registreringsbilde for driftsmiddelregisteret

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

RF-1175

Angi bruk av RF-1175

RF-1215

Skjevdelt egenkapital

RF-1217

Lenking av kontoer

RF-1219

Overføring fra saldoskjema

RF-1221

Registrering av arbeidsgodtgjørelse og

Registrering av lott fra fiske

RF1223 Funksjon for utfylling

RF-skjemaer

Utskriftsjobb

- S -

Saldobalanse

Saldobalanse-rapport

Saldotall

Import av kontoplan/saldotall

Saldotall - manuell registrering

Samvirkeforetak Kjøpsutbytte avsetning

Sende rapporter på epost

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Sende sikkerhetskopi pr epost

Sende sikkerhetskopi pr e-post

SIE 4 Regnskapsintegrasjon

Sikkerhetskopiering

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi

Automatisk arkivering av fjorårsdata

Filnavn på sikkerhetskopi

FINALE Driftsmidler

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconSpesielt om gjenoppretting i FINALE Driftsmidler
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

FINALE Konsern

FINALE Rapportering

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

FINALE Årsoppgjør

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Gjenoppretting av fjorårsdata

Lage sikkerhetskopi

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Teknisk informasjon

Sikkerhetskopiering Oversikt over emner

Skatteberegning 3 % inntektsføring

Skatteberegning Automatiske posteringer

Skatteberegning Gjeldsettergivelse

Skatteberegning og Skattegrunnlag

Skatteberegning og Skattekostnad

Skatteberegning og Utsatt skatt

Skatteberegning Oversikt

Skatteberegning Permanente forskjeller

Skatteberegning Skattegrunnlag

Skatteberegning Skattekostnad

Skatteberegning Underskudd til framføring

Skatteberegning Utsatt skatt

Skatteberegnings og disponeringsrapport

Skatteberegningsrapport

Skattefunn

Skattegrunnlag

Skattekostnader 3 % inntektsføring

Skattekostnader Oversikt

Skattekostnader Oversikt over

Skattekostnader Skattegrunnlag

Skattekostnader Utsatt skatt

Skattemessige avskrivninger

Skattemessige verdier kundefordringer

Skillekort Annet i Offentlig regnskap

Skillekort i redigering av kontoplan

Skillekortet Forside i Offentlig regnskap

Skillekortet Linjeredigering i Offentlig regnskap

Skillekortet Sluttnote i Offentlig regnskap

Skillekortet Startnote i Offentlig regnskap

Skillekortet Årsberetning i Offentlig regnskap

Skjemaopplysninger i deltakerlignede selskaper

Skjermbildet

Arbeidsområde

Hovedverktøylinjen

Menylinje

Navigator

Oversikt

Statuslinje

Tittellinje

Verktøylinje

Slett historikk for saldotall

Slett overflødige kontoer

Slette klient

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Splittfaktorer

Standard Innlesing

Standard innlesing 12 perioder

Standard innlesing m/header

Standardklienter for Offentlig regnskap

Standardkonto

Hva er en standardkonto

Lenkinger

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Privatuttak og kapitalinnskudd

Rapport kontoer pr standardkonto med saldo

Standardnoter

System

- T -

Tallsett

Tap på fordringer i FINALE Rapportering

Tap på fordringer Oversikt

Tap på fordringer Regnskapsmessige verdier andre fordringer

Tap på fordringer Regnskapsmessige verdier kundefordringer

Tap på fordringer Skattemessige verdier kundefordringer

Tekstkoder

Dagens dato og klokkeslett

Koder med betingelser

Oversikt

Regnskapsperiode

Talluttrykk

Tekstlig informasjon

Tidsavgrensninger

Tidsavgrensninger i FINALE Rapportering

Tilbakeføring av klient til tidligere regnskapsår

Tilleggsfunksjoner

Byråopplysninger

Oversikt

Tilleggsfunksjonermenyen FINALE Rapportering

Tilleggsposteringer

Tilleggsvariabler

Transaksjoner

- U -

Underskudd til framføring Gjeldsettergivelse

Underskudd til framføring Registrering av tidligere års underskudd

UniMicro Regnskapsintegrasjon

Utbytte

IconDisponering - Oversikt
IconDisponering - Utbytte

Utbytte etter Egenkapitalmetoden

Utbytte i disponeringsfunksjonen

Utsatt skatt

Utseende (Layout)

Utskrift

IconUtskrift, oversikt
IconUtskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer

Funksjonsoversikt

Hovedverktøylinjen

Masseutskrift

Offentlig regnskap kontospesifisert

Oversikt

Overstyrte poster i skjema

Rapporter-menyen

Rapportgenerator

IconRapporter-menyen
IconUtskriftsjobb

Sende rapporter på epost

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Stilsett

IconStilsett
IconOm stilsett-filer
IconRedigere stilsett

Utskriftsjobb

Utskrift fra rapportgenerator

Utskrift Offentlig regnskap

Utskriftsjobb

Utskriftsrapport

- V -

Varebeholdning

IconBeholdningsvurderinger i FINALE Rapportering
IconBeholdningsvurderinger

Varebeholdning i FINALE Rapportering

Varebeholdning Regnskapsmessige verdier

Varebeholdning Skattemessige verdier

Varige driftsmidler

IconDriftsmidler - skillekort detaljer driftsmidler
IconNytt driftsmiddel - redigere driftsmiddelopplysninger
IconRegistrere overstyringer av avskrivninger

Avgang på driftsmiddel

Degressive avskrivninger

Detaljer om driftsmiddel

Driftsmiddelrapport

Konserninterne overføringer

Kontoinformasjon

Opprette - endre - slette driftsmidler

Opprette nytt driftsmiddel

Oversikt

Oversikt over konti og driftsmidler pr konto

Overstyring av avskrivninger

Prosentvis avskrivning på bokført verdi

Redigere driftsmiddel

Skattemessige avskrivninger

Varige driftsmidler FINALE Rapportering

Veivisere

Generelt om

hvilke veivisere finnes

Konsernbidrag

Velg klientkatalog

Versjonsinformasjon

Vis egendefinerte kolonner

Visma Avendo SQL Regnskapsintegrasjon

Visma Business Regnskapsintegrasjon

Visma DI Regnskapsintegrasjon

Visma eAccounting Regnskapsintegrasjon

Visma Financials Regnskapsintegrasjon

Visma Global Regnskapsintegrasjon

Visma Mamut Regnskapsintegrasjon

Visma Rubicon Regnskapsintegrasjon

Visma Scenario Regnskapsintegrasjon

Vis-menyen

Oversikt

Vismenyen FINALE Rapportering

- W -

Wise Regnskapsintegrasjon

- X -

XAL Regnskapsintegrasjon

XAL SQL Regnskapsintegrasjon

- Z -

Zirius Regnskapsintegrasjon

Åpne i nytt år

Åpningsmelding

AARET