Sett nåperiode i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Periodehåndtering i FINALE Rapportering >

Sett nåperiode i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen Avslutning > Sett nåperiode brukes til følgende forhold:

Endring av periodelengde i programmet, f.eks. hvis man ønsker å gå over fra kvartalsvis regnskapsrapportering til månedlige regnskaper.

Valg av regnskapsperiode ved første gangs bruk av programmet på en klient.

Funksjonen skal IKKE brukes til å klargjøre programmet til neste regnskapsperiode eller til å stille tilbake valgt regnskapsperiode unntatt i de til felles der man har overført til ny regnskapsperiode ved en feil og ønsker å rullere programmet tilbake til foregående periode.

Vær oppmerksom på:

Dersom funksjonen benyttes, vil tidligere tilleggsposteringer på valgt periode ikke være lagret, og de tilleggsposteringer som er på inneværende periode blir overført til valgt periode.

Advarsel:

Dersom man velger en periode fra foregående regnskapsår etter at perioden er rullert ved hjelp av funksjonen Firma > Overføre til ny periode, vil varige driftsmidler blir håndtert som om de er i inneværende regnskapsår. Akkumulerte avskrivninger i driftsmiddelkartoteket vil bli feilaktig ved at akkumulerte avskrivninger fra neste år blir håndtert som om de er fra inneværende år. Neste gang man overfører til ny periode og passerer et årsskifte, vil akkumulerte avskrivninger dermed inneholde ett års avskrivninger for meget.

Dersom man velger en periode i neste regnskapsår ved hjelp av denne funksjonen, vil akkumulerte avskrivninger kunne inneholde avskrivninger med ett år for lite.

Avslutningsfunksjoner forøvrig drar også med seg data fra ett regnskapsår til et annet, og kan dermed gi feilaktige data.

Se også:

Firma-menyen generelt

Firma-menyen i FINALE Rapportering

Periodehåndtering i FINALE Rapportering

Overføring til ny periode i FINALE Rapportering

Sett rapportperiode i FINALE Rapportering