Nytt driftsmiddel - Redigere driftsmiddelopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Nytt driftsmiddel - Redigere driftsmiddelopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å opprette nytt driftsmiddel benyttes ikonet Nytt driftsmiddel.

For å redigere driftsmiddelinformasjon benyttes ikonet Redigere aktivt driftsmiddel.

Nytt driftsmiddel-bildet og Rediger driftsmiddel-bildet er identiske, med unntak av at Rediger driftsmiddel mangler kontonummer-feltet øverst. Ved senere redigering av driftsmiddelets kontoopplysninger, brukes ikonet Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel.

Kontonummer brukes til å registrere driftsmiddelets balansekonto. Ved å taste et ufullstendig kontonummer, vil søk etter konto aktiviseres.

Navn er driftsmiddelets beskrivende navn.

Dimensjon skrives inn her. Dimensjoner kan brukes i driftsmiddelrapport, og posteringer vil bli foretatt mot angitt dimensjon. Ved å trykke på søk-knappen til høyre for dimensjonsfeltet, kan du velge dimensjoner fra et valgbilde som lister opp de enkelte dimensjonene.

Etter at dimensjon er angitt, vil dimensjonen vises i dimensjonsfeltet på driftsmiddelet slik med dimensjon 1, dimensjon 2 osv, separert med punktum, her er dimensjon 1 (avdeling) lik 1 og dimensjon 2 (prosjekt) lik 1200, jfr bildet over, og vises slik i dimensjonsfeltet:

Kommunenr registreres i feltet. Feltet er et opplysningsfelt uten annen funksjonalitet i programmet.

Saldogruppe registreres her. Gyldige valg er:

Kun regnskapsmessige avskrivninger (Medfører at skattemessig verdi på driftsmiddelet settes til kr 0,00. Eventuell skattemessig verdi må i tilfelle registreres på kontoen i Redigere kontoplanen.

Saldogruppe A-H (medfører at tilgangs- og avgangsopplysninger blir overført til saldoskjemaer automatisk, skattemessige verdier fra saldoskjemaer overføres til automatisk til RF-1217 Forskjeller)

Ingen avskrivning (Regnskapsmessige avskrivninger kan beregnes, men driftsmidlene får ikke tildelt skattemessige verdier automatisk. Eventuelle skattemessige verdier på slike driftsmidler må registreres på driftsmiddelets konto i Redigere kontoplan.

Skattemessige lineæravskrivninger medfører at skattemessige blir lik regnskapsmessige verdier. Skattemessig avskrivning blir lik regnskapsmessig avskrivning og data om driftsmiddelet blir ført opp i saldoskjemaets poster 130/131.

Særskilt driftsmiddel i kraftverk, som krever at tilleggsmodul for kraftverk må være installert, og klienten må være angitt som kraftforetak. Slike driftsmidler vil automatisk bli overført til skjema RF-1152 Avskrivninger av kraftverk mv. Skattemessige verdier blir automatisk hensyntatt i RF-1217 Forskjeller fra RF-1152 Avskrivninger av kraftverk mv. Bildet for registrering av driftsmiddelinformasjon for kraftforetak er noe forskjellig fra dette skjermbildet.

Saldonummer angis for å styre driftsmiddelet inn i korrekt saldoskjema. Gyldige nummer er i serien 0 - 9999. Særskilte saldonumre er nødvendig for driftsmidler i saldogruppe E - H, men vil også fungere for driftsmidler i gruppe A - D. Dersom det eksisterer et driftsmiddel med henføring til en saldogruppe/saldonummer, vil dette tvinge igjennom opprettelse av et saldoskjema. Dersom driftsmiddelet er anskaffet i et tidligere år, vil saldo pr 1.1. i året måtte registreres manuelt i saldoavskrivning-funksjonen.

Anskaffelsestidspunkt (mm/åååå) angis med måned og år i angitt format. Avskrivning av årets anskaffelser foretas med 1/12 av hver påbegynt måned. Ved avvikende regnskapsår, må månedsnummeret justeres tilsvarende, slik at måned nr 1 er første måned i regnskapsåret.

Påkostning tilhørende driftsmiddel (avkrysning og driftsmiddelnummer) medfører at årets anskaffelser blir oppført i felt for påkostning (RF 1084 Saldoskjema post 104b) i saldoskjema og ikke i felt for anskaffelse (RF-1084 Saldoskjema post 104a). Det er ingen kontroll av at angitt driftsmiddelnummer er gyldig, og det skapes forøvrig ikke referanser mellom hoveddriftsmiddel og påkostningen.

Levetid (Avskrivningstid) angis i hele år. Angitt levetid brukes til å beregne årlig avskrivning (se nedenfor).

Anskaffelseskost (pr 1.1.) gjelder driftsmidler anskaffet i tidligere år. Ved angitt anskaffelsesår i inneværende regnskapsår, vil feltet ikke kunne registreres.

Oppskrivning (pr 1.1.) gjelder driftsmidler anskaffet tidligere år. Ved angitt anskaffelsesår i inneværende regnskapsår, vil feltet ikke kunne registreres. Det er ikke mulig å registrere oppskrivning i inneværende regnskapsår, i og med at det i regnskapsloven gjeldende fra 1.1.1999 ikke er tillatt med oppskrivninger.

Akkumulerte lineære avskrivninger (pr 1.1.) viser samlede avskrivninger foretatt på driftsmiddelet i tidligere regnskapsår. Ved angitt anskaffelsesår i inneværende regnskapsår, vil feltet ikke kunne registreres.

Akkumulerte avskrivninger på oppskrivninger (pr 1.1.) viser samlede avskrivninger foretatt på oppskrivninger i tidligere regnskapsår. Ved angitt anskaffelsesår i inneværende regnskapsår, vil feltet ikke kunne registreres.

Bokført verdi (pr 1.1.) er et kalkulert felt som viser summen av anskaffelseskost og oppskrivning med fradrag for avskrivninger pr 1.1.

Kostpris uten fradrag for evt tilskudd (årets anskaffelse) brukes til å registrere anskaffelseskost på driftsmidler anskaffet i inneværende regnskapsår. Registreringen foretas brutto før fradrag for tilskudd.

Skattefritt tilskudd (på årets anskaffelse) registreres her. Tilskuddet reduserer ikke kostprisen som overføres til saldoskjema, men reduserer kostpris ved kalkulasjon av bokført verdi. Tilskudd på årets anskaffelse overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0810 Andre fradrag. Tilskuddet går til fradrag i beregningsgrunnlaget for årets avskrivninger (se nedenfor).

Skattepliktig tilskudd (på årets anskaffelse) registreres her. Tilskuddet går til fradrag i beregningsgrunnlaget for årets avskrivninger (se nedenfor). På driftsmidler med saldoavskrivning, blir tilskuddet ført opp i RF-1084 Saldoskjema post 104d.

Beregnet anskaffelseskost (beregnet felt) føres opp med anskaffelseskost etter tilskudd for årets anskaffelser og anskaffelseskost pr 1.1. for driftsmidler anskaffet i tidligere år.

Årets lineære avskrivninger (forslag / faktisk) føres opp med forslag i venstre kolonne og faktisk i høyre kolonne. Beregning av forslag foretas med Beregnet anskaffelseskost dividert på levetid. I feltet Faktisk (høyre felt) kan man angi en overstyrt avskrivning som avviker fra beregnet avskrivning. Faktisk avskrivning blir kalkulert ved nyregistrert driftsmiddel, og kalkuleres på nytt ved endring i levetid eller kostpris. Ved endring av feltene levetid eller felt som endrer beregnet anskaffelseskost, vil begge felt bli kalkulert på nytt.

Årlig avskrivning på oppskrivning er et beregnet felt som kalkuleres ut fra oppskrivning pr 1.1. dividert på levetid. Overstyring av avskrivninger på oppskrivning må foretas i funksjonen for registrering av overstyringer.

OK-knappen brukes for å godkjenne de registrerte data.

Avbryt-knappen brukes for å avbryte endringer eller avbryte opprettelse av et driftsmiddel.

Se også:

Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmiddel