Regnskapsmessige avskrivninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler >

Regnskapsmessige avskrivninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Driftsmiddelkartoteket og regnskapsmessige avskrivninger finnes på menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger.

Driftsmiddelkartoteket har 3 skillekort:

Detaljer driftsmidler

Driftsmidler (oversikt over driftsmidler sortert pr konto)

Driftsmiddelrapport

Driftsmiddelkartoteket har følgende hovedfunksjonalitet:

Automatisk beregning og bokføring av avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler

Automatisk beregning og bokføring av gevinst og tap ved salg av driftsmidler

Automatisk overføring av transaksjoner til saldoskjema for korrekt skattemessig behandling av driftsmidlene

Automatisk behandling av midlertidige forskjeller på varige driftsmidler ut fra de registrerte dataene.

Håndtering av konserninterne overføringer av varige driftsmidler til skattemessig nedskrevne verdier

Delvis salg av driftsmidler

Overstyringsmuligheter