Åpne i nytt år

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Firma-menyen >

Åpne i nytt år

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale Årsoppgjør kan klienten åpnes i nytt regnskapsår i enhver versjon av programmet. Dersom klienten er fra et tidligere år enn programversjonens standard inntektsår, blir alltid åpning i nytt regnskapsår foretatt. Ved enhver åpning av en klient vil åpning i nytt regnskapsår blir foretatt, og det er ikke mulig å åpne klienten uten å overføre klienten til neste inntektsår.

Dersom klienten allerede er i programversjonens standard inntektsår eller i et enda senere år, er funksjonen tilgjengelig via en egen meny, Firma > Åpne i nytt år.

Funksjonen er også tilgjengelig i menyen Firma > Åpne  under følgende forutsetning:

Dersom klienten er lagret i en årsversjon tidligere enn programmet, f.eks. klienter lagret i versjon 22, og installert programversjon er f.eks. versjon 23, vil åpning i nytt regnskapsår blir valgt automatisk, selv om klienten åpnes på vanlig måte i menyen Firma > Åpne.

Når menyvalget aktiviseres, vil klientoversikten i Visma Finale Årsoppgjør bli aktivisert, men klienten vil bli åpnet i overføringsmodus, se nedenfor.

Denne funksjonen finnes i Visma Finale Årsoppgjør, og gjør at klienten vil bli overført til nytt regnskapsår.

Følgende melding vil framkomme:

Det vil ikke være mulig å beholde tidligere år dersom Visma Finale Årsoppgjør sin årsversjon er høyere, f.eks. kan ikke år 2009 beholdes dersom programmets årsversjon er 2010.

Overføring til nytt år skjer kun med ett regnskapsår av gangen. Dersom klienten er lagret i versjon 21 for 2008, og man åpner klienten med versjon 23 for 2010, vil man først få regnskapsår 2009. Neste gang klienten åpnes, blir man tvunget til å gå over til 2010, uten at man kan velge å beholde regnskapsår 2009.