Skatteberegning - skattekostnad

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Skatteberegning - skattekostnad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skattekostnadskillekortet i skatteberegneren gir en oversikt over skattekostnadene i regnskapet. Skillekortet er kun tilgjengelig dersom selskapstype i firmaopplysninger er aksjeselskap/samvirkelag mv

Dette bildet varierer mht innhold ut fra følgende forhold:

Dersom selskapet har ekstraordinære inntekter eller ekstraordinære kostnader, vil det bli beregnet skatt av ekstraordinære poster automatisk med beløp tilsvarende skattesatsen registrert i firmaopplysninger (p.t. 28%).

Dersom selskapet er et kraftforetak og tilleggsmodul for kraft er installert, vil det komme inn linjer med kraftskatter også.

Forklaring til de enkelte felter i skillekortet:

Beregnet skatt av alminnelig inntekt er betalbar skatt ut fra skattepliktig inntekt i selvangivelsen multiplisert med skattesats 31.12 i firmaopplysninger - skillekort Andre opplysninger.
- Fradrag for kildeskatt på utbytte fra utenlandsk selskap registreres i dette feltet.
= Sum betalbar skatt er årets betalbare skatt etter fradrag for godtgjørelse.
- For lite avsatt tidligere / + for mye avsatt tidligere henter beløp fra konto 2500 i råbalansen og regner saldo på kontoen for å være differanse mellom beregnet skatt i fjor og faktisk betalt skatt. Differansen blir automatisk postert bort.
+ Skatt av årets konsernbidrag henter tall fra konsernbidragsfunksjonen dersom det er krysset av for nettopresentasjon av konsernbidrag.
- Årets betalbare skatt overført til ekstraordinær skatt kontrollerer om det er saldo på konti med STD-konto 8400 ekstraord. inntekt eller 8500 ekstraord. kostnad. Dersom det finnes saldo på en av disse kontiene, vil linjen vises og nedre del av bildet viser ekstraord. skattekostnad. Dersom det ikke er saldo på ekstraordinære poster, vises ikke noe om ekstraord. skattekostnad. Skattekostnaden beregnes automatisk til ekstraord. poster multiplisert med skattesats 31.12. i firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger. Beløpet i feltet kan overstyres.
+ For lite avsatt refusjon tidligere føres opp her dersom saldo på konto med STD-konto 2530 viser saldo i råbalanse inkl. tilleggsposteringer som avviker fra saldo i fjor på konto 8310 Refusjonsskatt.
+ Endring i utsatt skatt / skattefordel hentes fra skillekortet Utsatt skatt nederste del av bildet, og viser kostnaden ved endring i utsatt skatt og /eller utsatt skattefordel i året.
=Ordinær skattekostnad  viser summen av skattekostnader foran.
Årets ekstraordinære betalbare skatt henter tall fra linjen under ordinær skatt som redusere/øker ordinær skatt med overføring til ekstraordinær skatt.
=Ekstraordinær skattekostnad er summen av skattekostnader under ekstraordinære poster.
Ordinær + Ekstraordinær skattekostnad viser summen av ordinære skattekostnader og ekstraordinære skattekostnader.

Se også:

Skatteberegning - generelt

Skatteberegning - skattegrunnlag

Skatteberegning - utsatt skatt

Skatteberegning - skattekostnad

Skattemessig underskudd til framføring

Automatisk postering av skattekostnader

Disponering - konsernbidrag

Direkte skattefradrag for FoU-kostnader