Direkte skattefradrag for FoU-kostnader

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Direkte skattefradrag for FoU-kostnader

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Direkte skattefradrag for kostnader til FoU skal ut fra den oppfatning som er gitt fra Den norske Revisorforening til Finale Systemer as, behandles som et offentlig tilskudd.

Dette betyr at det oppstår følgende alternative behandlingsmåter for den ekstra skattereduksjonen etter skattelovens §16-40:

Inntektsføring som et skattefritt offentlig tilskudd (vedrørende FoU-kostnader der disse er resultatført, noe vi antar er det mest vanlige tilfellet)

Tilskudd vedrørende et aktivert driftsmiddel etter nettometoden (tilskuddet reduserer driftsmiddelets bokførte verdi)

Tilskudd vedrørende et aktivert driftsmiddel etter bruttometoden (driftsmiddel oppført til kostpris og tilskudd bokført som utsatt inntekt under langsiktig gjeld)

(På tidspunktet for  produksjon av denne hjelpeteksten er det ikke mottatt skriftlig informasjon fra DnR om dette.)

Behandling av skattereduksjon for resultatførte FoU-kostnader:

Skattereduksjonen bokføres som et skattefritt tilskudd på konto med STD 3445 SK.FRITT OFF. TILSKUDD.

Behandling av skattereduksjon for aktivert driftsmiddel (nettometode):

Skattereduksjonen bokføres som en reduksjon av driftsmiddelets kostpris. Det opprettes et driftsmiddel i menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger. Skattereduksjonen registreres som et skattefritt tilskudd på driftsmiddelet ved opprettelsen, og kostpris brutto registreres som driftsmiddelets kostpris.

Dersom FoU-kostnader er av type 'Skattemessig lineæravskrivninger', vil også dette støttes av Visma Finale Årsoppgjør. Alternativt støttes dette også dersom driftsmiddelet inngår i en saldogruppe.

Ved skattemessig lineæravskrivninger blir regnskapsmessige avskrivninger beregnet etter driftsmiddelets netto bokførte verdi. Skattemessig verdi beregnes av følgende formel:

Skattemessig verdi = Bokført verdi  x  ( Kostpris netto + Skattefritt tilskudd ) / Kostpris netto

Tilskuddet blir automatisk medtatt på RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0810 Andre fradrag.

Behandling av skattereduksjon for aktivert driftsmiddel (bruttometode):

Skattereduksjonen bokføres som en utsatt inntektsføring på konto med STD 2160 UTSATT INNTEKT. Skattemessig verdi på kontoen settes itl kr 0,-. I fradragsåret foretas en bokførsel Debet konto med STD 3440 OFF. TILSKUDD SK.PL. og kredit konto med STD 3445 SK.FRITT OFF. TILSKUDD for å få skattereduksjonen inn i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0810 Andre fradrag.

 

Den årlige inntektsføringen foretas med bokførsel debet konto med STD 1260 UTSATT INNTEKT og kredit konto med STD 3440 OFF. TILSKUDD SK.PL. eller tilsvarende. Tilbakeføring av inntekt foretas med den årlige endring i midlertidige forskjeller på konto med STD 2160, slik at inntekten må bokføres på en skattepliktig konto.

Behandling i balansen

Skattereduksjonen bokføres til debet på konto med STD 2503 SKATTEREDUKSJON FoU SKATTEFUNN. Det er viktig at det ikke bokføres mot konto med STD 2500 betalbar skatt.

Dersom det er ønskelig at hele eller deler av skattereduksjonen skal bokføres som en fordring, kan den delen bokføres mot konto med STD 1671 NTO. KRAV  FoU SKATTEFUNN. Denne kontoen blir ikke medtatt som skattepliktig formue eved formuesligningen.

Personlige selskaper m.v. som anvender RF-1175 Næringsoppgave 1 eller som ellers ikke måtte ønske å bokføre dette som tilskudd

Dersom det ikke er ønskelig å bokføre dette som en skattefri inntekt, kan skattefradraget inngå som en reduksjon av skattebetalingen på ordinær måte ved bokføring av skatteoppgjøret mot privatkonto for skatter.

Det er utarbeidet veivisere i programmet for de alternative behandlinger som er angitt ovenfor.