Redigering av nummererte noter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap > Linjeredigering-skillekortet >

Redigering av nummererte noter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Noter til offentlig regnskap består av startnoter, nummererte noter og sluttnoter. Ved utskrift, vil nummererte noter i rekkefølge komme etter startnoter og før sluttnoter.

Vær oppmerksom på at alle nummererte noter krever at det finnes en henvisning til noten. Dersom så ikke finnes, blir noten ikke skrevet ut, og det oppstår et hull i nummerrekkefølgen.

For å aktivisere notefunksjonen i oversikt-skillekortet, må du plassere markøren i notekolonnen i regnskapsoppstillingsplanen, markert med rød ring nedenfor, og da vil noteredigeringsvinduet i skjermbildets nedre del komme fra, her markert med pil til noteredigeringsvinduet:

For å lage en henvisning til en nummerert note, gjøres følgende:

Marker først den regnskapslinjen som det ønskes henvisning på, ved å klikke i noteredigeringsvinduet i notekolonnen (se rød ring i bildet over).

I bildet over er det markert med rød firkant hvor opprettelse, sletting og henvisningsmarkering foretas. Når en regnskapslinje er merket, kan du krysse av for hvilke noter som skal henvises til denne linjen, og notehenvisning vil komme fram i notekolonnen for den valgte linjen. Det er mulig med flere notehenvisninger til samme linje. For å fjerne notehenvisning til en linje, merker man linjen som ovenfor forklart, og fjerner markering for notehenvisning.

Funksjoner i noteredigeringsbildet:


Funksjon:        Forklaring:


Hent standardnote        Funksjon for å hente standardnoter fra programmets standardnoteregister. Det er også mulig å legge til egendefinerte standardnoter i denne samlingen. Se Standardnoter.

 

Sett inn linjespesifikasjon        Setter inn spesifikasjon av regnskapslinjen på konti i kontoplanen med kontonummer, kontonavn og saldo i år og i fjor. Dette er en statisk spesifikasjon slik linjen er i øyeblikket, og må oppdateres manuelt.

 

Se også:

Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt.

Redigering av oppstillingsplan for opplysninger om selve oppstillingsplanen.

Standardnoter om notetekst som er tilgjengelig i programmet

Tekstkoder for å legge inn formler til konto og andre opplysninger som automatisk oppdaterte felter i noter.