Standard 12 perioder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Standard 12 perioder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Standard innlesing av 12 perioder i Visma Finale støtter datafiler som følger formatet beskrevet i dette dokumentet.

Innlesingen benyttes både for budsjett-tall og avsluttede perioder (historikk)

Datafilen er en ASCII-fil som består av to recordtyper, perioderecord og kontorecord. Hver record er atskilt med CR LF (Carriage Return, LineFeed), dvs. ASCII-koder OD (hex) og OA (hex). Hver datafil inneholder 1 perioderecord. Denne kommer som første record i ASCII-fila. Deretter følger 1 kontorecord for hver hovedbokskonto. Dersom perioderecord utelates vil tallene i datafilen betraktes som å høre til det avslutningsåret som klienten befinner seg i.  Når perioderecord finnes benyttes informasjonen i denne til å identifisere hvilket år tallene hører til.

Fila bør avsluttes med EOF-merke 1A (hex).

Kontorecord inneholder kontonummer, kontonavn og tall for 12 perioder:

Recordlayout er:

1Kontonummer        999 til  99999999 (fra 3 til 8 siffer høyre-justert med eller uten ledende nuller)
 
Separator        Felt 1 og 2 adskilles med ; (semikolon) eller : (kolon).

 

2Kontonavn        Inntil 31 tegn, venstrejustert med eller uten etterfølgende blanke, kontonavnet er omsluttet
       av dobbel apostrof ". Dersom kontonavnet inneholder ", angis dette med "" (2 stk. dobbel-apostrofer inne i kontonavnet)
 
Separator        Felt 2 og 3 adskilles med ; (semikolon) eller : (kolon).

 

3-14Saldotall        Saldotall-feltet kan inneholde inntil 12 numeriske felt foran desimalskiller, f.eks. +123456789012.45.
 
       Antall siffer etter desimaltegnet kan angis med fra 0 til 2 tegn.
 
       Fortegn for positivt tall kan angis med pluss-tegn foran eller etter tallet, eventuelt med blankt tegn foran eller etter plusstegnet.
 
       Fortegn for negativt tall kan angis med minus-tegn foran eller etter tallet, eventuelt med blankt tegn foran eller etter minustegnet. Minustegnet angis med - (bindestreket).
                       
       Desimalskille kan angis med punktum, komma eller blankt tegn, og kan ikke være samme tegn som tusenskilletegnet.
 
       Tusenskilletegnet kan være punktum, komma eller blankt tegn og kan også utelates. Tusenskilletegnet kan ikke være samme tegn som desimalskilletegnet.

 

Feltene adskilles med ; (semikolon)   : (kolon)  ~(tilde) eller tabulator.

Eksempel på kontorecorder:

1010;"Kontanter";+123456789.34;+45678.45 ...... [tilsammen 12 felt med tall]

003010;"Salgsinntekter";-1000500000.00;-757575.99 ..... [tilsammen 12 felt med tall]

1010~"Kontanter"~+123456789,34~+45678,45 ...... [tilsammen 12 felt med tall]

3010~"Salgsinntekter"~-1000500000,00~-757575,99 ..... [tilsammen 12 felt med tall]

Perioderecord inneholder periodeangivelse for saldotallene i kontorecordene.

Formatet er:

årstallet , eller: fra-og-med : til-og-med der fra-og-med og til-og-med også er angitt på formen dd/mm/åååå der dd er dato i måned, mm er måned i året og åååå er årsangivelse.

Eksempel på perioderecord blir da:

01/01/2000:31/12/2000    eller bare  2000

Innlesemodulen benytter kun årstallet i perioderecorden

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall