Standard innlesing

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Standard innlesing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Standard-innlesing i Visma Finale støtter datafiler som følger formatet beskrevet i dette dokumentet.

Datafilen er en ASCII-fil som består av to recordtyper, perioderecord og kontorecord. Hver record er atskilt med CR LF (Carriage Return, LineFeed), dvs. ASCII-koder OD (hex) og OA (hex). Hver datafil inneholder 1 perioderecord. Denne kommer som første record i ASCII-fila. Deretter følger 1 kontorecord for hver hovedbokskonto. Perioderecord kan utelates.

Fila avsluttes med EOF-merke 1A (hex).

Anbefalinger vedrørende eksport fra regnskapsprogrammer :

Menyene i regnskapsprogrammet utvides med ett menypunkt "Overføring av kontoplan med saldo til Visma Finale". Brukeren angir fra-tidspunkt og til-tidspunkt, standard-verdier er lik regnskapsåret, dvs 1/1 til 31/12.

Dataene skrives ut på ASCII-format. Navnet på fila bestemmes ut ifra klientnummer, 5 siffer. Fila skrives ut til et definert område som brukes til datautveksling mellom programmene.

Visma Finale-programmet har ingen spesielle krav til plassering av filen eller hvordan denne navngis.

Filen bør generelt ikke eksporteres direkte til området med Visma Finale-data for å unngå at filen overskriver en av datafilene til Visma Finale-programmet dersom filen navngis med samme navn som en datafil i Visma Finale-programmet.

Kontorecord inneholder kontonummer, kontonavn og saldotall for den angitte perioden.

Recordlayout er:

Feltnr        Feltnavn        Feltformat

1        Kontonummer        999 til  99999999 (fra 3 til 8 siffer høyre-justert med eller uten ledende nuller)

 Separator        Felt 1 og 2 adskilles med ; (semikolon) eller : (kolon).

2        Kontonavn        Inntil 31 tegn, venstrejustert med eller uten etterfølgende blanke, kontonavnet er omsluttet

         av dobbel apostrof ". Dersom kontonavnet inneholder ", angis dette med "" (2 stk. dobbel-apostrofer inne i kontonavnet)

 Separator        Felt 2 og 3 adskilles med ; (semikolon) eller : (kolon).

3        Saldotall        Saldotall-feltet kan inneholde inntil 12 numeriske felt foran desimalskiller, f.eks. +123456789012.45.

         Antall siffer etter desimaltegnet kan angis med fra 0 til 2 tegn.

         Fortegn for positivt tall kan angis med pluss-tegn foran eller etter tallet, eventuelt med blankt tegn foran eller etter plusstegnet.

         Fortegn for negativt tall kan angis med minus-tegn foran eller etter tallet, eventuelt med blankt tegn foran eller etter minustegnet. Minustegnet angis med - (bindestreket).

         Desimalskille kan angis med punktum, komma eller blankt tegn, og kan ikke være samme tegn som tusenskilletegnet.

         Tusenskilletegnet kan være punktum, komma eller blankt tegn og kan også utelates. Tusenskilletegnet kan ikke være samme tegn som desimalskilletegnet.

Eksempler på likeartet angivelse som alle vil bli forstått likt:

001010;"Kontanter";+123456789.34

1010;"Kontanter";123 456 789.34

1010;"Kontanter";123.456.789,34

1010;"Kontanter       ";123.456.789,34

Eksempel 2 på likeartet angivelse som alle vil bli forstått likt:

002000;"Aksjekapital";-123456789.34

1010;"Aksjekapital";123 456 789.34-

1010;"Aksjekapital";123.456.789,34 -

1010;"Aksjekapital       ";- 123.456.789,34

Eksempel på datafil med periodeangivelse og 4 konti:

01/01/1997:31/12/1997

001030;"Bankinnskudd";+001200000.00

001820;"Biler";+000002000.00

002010;"Leverandørgjeld";- 000051340.45

006710;"Kontorrekvisita";+000009528.15

Format for perioderecord:

Perioderecord kan utelates.

Perioderecord inneholder periodeangivelse for saldotallene i kontorecordene. Periodeangivelsen vil bli ignorert av programmet, og har ikke betydning for hvilken periode tallene vil bli lest inn til.

Formatet for å identifisere periodeangivelsen som periodeangivelse og ikke som konto er slik:

fra-og-med : til-og-med der fra-og-med og til-og-med også er angitt på formen dd/mm/åååå der dd er dato i måned, mm er måned i året og åååå er årsangivelse.

Eksempel på perioderecord blir da:

01/01/1997:31/12/1997

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall