Tabulatordelt med header

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Tabulatordelt med header

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se også Innlesing av saldotall med dimensjoner for nærmere informasjon om definisjoner av recordbeskrivelser.

Denne innlesingsmalen kan også brukes til innlesing av tall som ikke inneholder dimensjoner.

Innleseformatet "Tabulatordelt  med header" støtter datafiler som følger formatet beskrevet i dette dokumentet.

Innlesingen benyttes både for regnskapstall, budsjett-tall og avsluttede perioder (historikk)

Datafilen er en ASCII-fil som består av to recordtyper, startrecord (heading) og kontorecord. Hver record er atskilt med CR LF (Carriage Return, LineFeed), dvs. ASCII-koder OD (hex) og OA (hex). Hver datafil inneholder 1 startrecord. Denne kommer som første record i ASCII-fila. Deretter følger 1 kontorecord for hver hovedbokskonto/dimensjon. Startrecord identifiserer innholdet i hver kontorecord.

Fila bør avsluttes med EOF-merke 1A (hex).

Startrecord inneholder elementer, atskilt av tabulator, som identifiserer:

KontoNr eller Konto for å angi kontonummerfeltet

Kontonavn for å angi kontonavnfeltet

Kontonr_Kontonavn for å angi at kontonummer og kontonavn er i samme felt adskilt med mellomrom mellom kontonummer og kontonavn i feltet.

DimNr1 for å angi ID-feltet for Dimensjon nr 1. DimNrX der X er tallene fra 2-10 for dimensjoner i intervallet 2-10.

DimNavn1 for å angi navn-feltet for Dimensjon nr 1. DimNavnX der X er tallene fra 2-10 for dimensjoner i intervallet 2-10.

Saldo eller Hittil for å angi saldotall (leser kun inn inneværende periode eller samme periode i fjor med dette angitt)

IB for å angi inngående balanse i et regnskapsår.

P1 eller Periode1 for å angi periodesaldo i periode 1. Tallet som leses inn vil være IB + P1 i periode 1.

P2 eller Periode2 for å angi periodesaldo i periode 2. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + P2 i periode 2.

P3 eller Periode3 for å angi periodesaldo i periode 3. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + P2 + P3 i periode 3.

P4 eller Periode4 for å angi periodesaldo i periode 4. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + P2 + P3 + P4 i periode 4.

P5 eller Periode5 for å angi periodesaldo i periode 5. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + .... + P5 i periode 5.

P6 eller Periode6 for å angi periodesaldo i periode 6. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + .... + P6 i periode 6.

P7 eller Periode7 for å angi periodesaldo i periode 7. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + .... + P7 i periode 7.

P8 eller Periode8 for å angi periodesaldo i periode 8. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + ..... + P8 i periode 8.

P9 eller Periode9 for å angi periodesaldo i periode 9. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + ..... + P9 i periode 9.

P10 eller Periode10 for å angi periodesaldo i periode 10. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + ..... + P10 i periode 10.

P11 eller Periode11 for å angi periodesaldo i periode 11. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + ..... + P11 i periode 11.

P12 eller Periode12 for å angi periodesaldo i periode 12. Tallet som leses inn vil være IB + P1 + ..... + P12 for periode 12.

H1 eller Hittil1 betyr at det er saldo hittil i år i periode 1

H2 eller Hittil2 betyr at det er saldo hittil i år i periode 2

H3 eller Hittil3 betyr at det er saldo hittil i år i periode 3

H4 eller Hittil4 betyr at det er saldo hittil i år i periode 4

H5 eller Hittil5 betyr at det er saldo hittil i år i periode 5

H6 eller Hittil6 betyr at det er saldo hittil i år i periode 6

H7 eller Hittil7 betyr at det er saldo hittil i år i periode 7

H8 eller Hittil8 betyr at det er saldo hittil i år i periode 8

H9 eller Hittil9 betyr at det er saldo hittil i år i periode 9

H10 eller Hittil10 betyr at det er saldo hittil i år i periode 10

H12 eller Hittil11 betyr at det er saldo hittil i år i periode 11

H12 eller Hittil12 betyr at det er saldo hittil i år i periode 12

Blankt felt / tomt felt angir at feltet skal ignoreres.

 

Følgende feltangivelser er også tillatt og forstås av programmet:

Kontonummer:

"Kontonr" , "Ktonr",  "Kontonummer" eller "Konto"

Kontotekst

"Kontot",  "Kontotekst", "Kontotxt" eller "Kontonavn"

Dimensjon ID

"Dimnr", "Dim_Nr" eller "Dimnr_" etterfulgt av nummer f.eks. Dimnr1 eller Dimnr_2.

Dimensjon Navn

"Dimnavn", "Dim_Navn" eller "Dimtekst" etterfulgt av nummer f.eks. Dimnavn1 eller Dimtekst2

IB

"IB"

Periodens verdi

"Periode",  "Per_",  "Per" eller "P" etterfulgt av periodenr f.eks. P1 eller Periode12

Akkumulert verdi

"Hittil",  "Hit_",  "Hit", "H" eller "Saldo" etterfulgt av periodenummer f.eks. H1 eller Hittil12

I tillegg kan det angis tomme kolonner (flere etterfølgende semikolon).

En * til slutt angir at resten av linja ikke teller (sjekker ikke at antall kolonner i kontorecorden stemmer med antall kolonner i startrecorden).

Regel 1:

Perioder må komme etter hverandre på fila (evt. IB først, deretter periode 1 til 12)

Regel 2:

Det angis enten 1 eller 12 perioder , i tillegg til evt. IB

Regel 3:

Dersom kontonummer og kontotekst ikke er angitt så antas de å være kolonne 1 og 2.

Regel 4:

Dimensjons-nr som er blankt eller bare består av 0 (nuller) betraktes som tom.

Identifikasjonen er ikke "case-sensitiv", dvs. at en fritt kan bruke store og små bokstaver.

Kontotekst kan være med eller uten dobbel apostrof rundt teksten.

Periodeverdier og IB

Når vi leser periodeverdier så behøver vi IB for balansekonti.  Dette kan angis i en kolonne IB i fila.

Dersom programmet finner periodeverdier, men ingen IB-kolonne så forsøker programmet å finne UB eller Budsjett for foregående periode i klientens saldotall.  Dersom dette ikke finnes gir varsel, og innlesingen kan avbrytes.

Hvis data finnes gis beskjed om hva som blir benyttet (Regnskap eller Budsjett).

Eksempler på startrecord og 1 kontorecord, alle eksempler er gyldige

Alle eksempler viser konto 1910 KASSE, dimensjon1 (vanligvis avdeling) nr 55 Salgsavdelingen

Eksempel 1: Kontonummer, kontotekst og saldo

Kontonr        Kontonavn        Saldo

1910        "KASSE"        47500.50

eller

Ktonr        Kontotxt        H

1910        "KASSE"        47500.50

Eksempel 2: Kontonummer, kontotekst og saldo, ignorerer ekstra informasjon

Kontonr        Kontonavn        Saldo        *

1910        "KASSE"        47500.50        A        B        C        D

Eksempel 3: Kontonummer, Dimensjonsnr, saldo og kontotekst, stjerne i en kolonne i headerlinjen medfører at ytterligere kolonner blir ignorert.

Kontonr        Dimnr1        H        Kontonavn        *

1910        55        47500.50        KASSE        En kommentar

Eksempel 4: Kontonummer, Kontotekst, Dimensjonsnr, Dimensjonstekst og saldo

Kontonr        Kontotekst        Dimnr1        Dimnavn1        H

1910        KASSE        55        Salgsavdelingen         47500.50

Eksempel 5: Kontonummer, Kontotekst, 12 perioder akkumulert

Kontonr        Kontotekst        H1        H2        osv. til        H11        H12

1910        KASSE        47500.50        47500.50        osv. til        47500.50        47500.50

Eksempel 6: Som ovenfor, men med IB og 12 periodeverdier

Kontonr        Kontotekst        IB        P1        P2        osv. til        P11        P12

1910        KASSE        47500.50        0.00        0.00        osv. til        0.00        0.00

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall