Info-Expert

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > G-L >

Info-Expert

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Info-Expert".

1.Start Info-Expert regnskap.
2.Ta ut saldofil i henhold til regnskapsleverandørens spesifikasjon.
3.Kopier fila til Visma Finale-området.
4.Les fila inn i Visma Finale med menyvalg "Info-Expert".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall