Beholdningsvurderinger - Regnskapsmessig

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Beholdningsvurderinger >

Beholdningsvurderinger - Regnskapsmessig

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Beholdningsvurderinger skillekort Posteringer:

For Visma Finale Rapportering, se Beholdningsvurderinger i Visma Finale Rapportering

Ny beholdningsvurdering for å legge til en ny konto i skjermbildets øverste del

Slett beholdningsvurdering for å slette den linjen som er aktivisert.

Avkrysning i feltet "Vis resultat av posteringer" aktiviserer eller fjerner nederste del av skjermbildet med posteringer.

Registrering av beholdningskonto foretas i kolonnen "Konto". Det må videre registreres en motkonto i resultatregnskapet som anvendes til beholdningsendringen. Dette gjøres i kolonnen "Motkonto".

Deretter registreres beholdningsverdien i feltet "Saldo etter BV". Dette er den verdien som beholdningskontoen skal ha i regnskapet. Differansen mellom "Saldo f/BV" og feltet "Saldo e/BV" blir regnet ut i kolonnen "Beholdningsvurdering", og kontering av dette beløpet framkommer i kolonnene "Debet" og "Kredit".

Kommentarfeltet benyttes til interne kommentarer og kommer ikke på posteringsjournalen.

I nederste del av skjermbildet vises et sammendrag av beholdnings- og beholdningsendringskontiene, og kan ikke redigeres.

Flere beholdningskonti kan ha samme motkonto.

I kontofeltene "Konto" og "Motkonto" kan kontonummeret skrives inn direkte, og programmet vil søke etter konto ut fra det som skrives inn. Det er videre mulig å bla i kontoplanen ved å trykke på pilknappen til høyre i kontofeltene når kontofeltene er aktivisert.

Dersom en konto er registrert på flere linjer i funksjonen, blir resultatet av det at det genereres en transaksjon fra hver linje, og den endelige saldoen på kontoen blir saldo f/BV +/- begge transaksjonene. Unngå derfor å registrere en konto flere ganger i skjermbildet.

Posteringer foretas kun mot de kontiene som er valgt i funksjonen.

Standardkontoer:

Funksjonen viser i kontorubrikken kun konti som har standardkontoer i serien 1400 til 1499.

Dersom en konto ikke vises i listen, skyldes dette at standard konto på kontoen ikke er korrekt.

Alle konti i hele kontoplanen er valgbar i motkonto-feltet.

Slå av og på funksjonen:

Dersom du ønsker å slå av automatiske posteringer fra funksjonen, kan dette gjøres i Firmaopplysninger på skillekortet Posteringer.

Se også:

Beholdningsvurderinger - generelt

Skillekortet skattemessig verdi