Spesielle funksjoner i Rediger kontoplan i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Kontoplan-funksjoner >

Spesielle funksjoner i Rediger kontoplan i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Redigering av kontoplan er beskrevet generelt for FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør i kontoplan-kapittelet.

Skjermbildet for kontoplan-redigeringen i FINALE Rapportering ser slik ut med fet rød ramme rundt de funksjonsknappene som spesielt er forklart nedenfor:

Importere kontoplan / saldotall

Funksjonen importerer kontoplan / saldotall for råbalansen på aktiv periode eller til samme regnskapsperiode i fjor. Funksjonen er nærmere beskrevet i kontoplanfunksjonen.

Les saldotall 12 perioder

Denne funksjonen leser saldotall for alle årets perioder fra regnskapssystemet. Funksjonen velger import regnskapssystem (importformatet) Standard innlesing 12 perioder, og forventer at filen som leses inn, inneholder dette formatet. Funksjonen er nyttig ved innlesing av regnskapstall for fjorårsregnskap ved etablering av startverdier i FINALE Rapportering, der alle perioder blir lest inn på en gang. Det er en fordel at posteringer er slått av i Firmaopplysninger skillekort Posteringer, for å unngå at automatiske posteringer blir lagret på den av fjorårets perioder som er aktivisert som aktiv periode.

Importere budsjett-tall for denne periode

Denne funksjonen gir deg anledning til å importere budsjett-tallene pr konto fra en eksportert fil fra et regnskaps- eller budsjettsystem på samme måte som innlesing av saldotall til kontoplanen. Det forventes at budsjett-tallene er eksportert til fil i et format som støttes av FINALE Rapportering. Det er mulig med definisjon av en egendefinert innlesing der brukeren til en viss grad kan tilpasse innlesingsformatet (se Egendefinert: Kolonner i rapport). Alternativt kan budsjettfilen først leses inn i Microsoft Excel ® eller et annet regnearkprogram og lagret som tabulatordelt fil i et format som støttes av importformatet Tabulatordelt / Maconomy.

Les budsjett-tall 12-perioder

Dette importformatet lar deg lese inn budsjett-tallene fra en fil som er i formatet Standard innlesing 12 perioder. Dette gir deg mulighet til på et enkelt vis å lese inn budsjett-tallene for hele regnskapsåret på en gang.

Innlesing av fjorårstall foretas slik:

Endre til en periode i fjoråret i funksjonen for Sett nåperiode

Fjerne avkrysninger for posteringer på skillekortet Posteringer i firmaopplysninger

Sørge for at det ikke er noen manuelle tilleggsposteringer registrert

Lese inn fjorårets regnskapstall med denne funksjonen

Endre til en periode i aktivt regnskapsår i funksjonen for Sett nåperiode

Sette avkrysninger for posteringer på skillekortet Posteringer i firmaopplysninger

Registrere eventuelle tilleggsposteringer som ble slettet før innlesingen

Sammenligningstall for foregående periode:

Kontoplanens sammenligningstall viser samme periode i foregående regnskapsår.

Se også:

Oversikt over kontoplanfunksjoner

Import av kontoplan/saldotall

Innlesingsmaler

Redigeringsfunksjoner i kontoplanbildet