Redigere avsluttede perioder i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Kontoplan-funksjoner >

Redigere avsluttede perioder i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Redigering av avsluttede perioder er omtalt i kapittelet om kontoplanen under Redigering av avsluttede perioder.

I FINALE Rapportering er det følgende funksjoner som er spesielle for programmet og som ikke er tilgjengelig i FINALE Årsoppgjør:

Kopiere periodedata for periode 12 fra FINALE Årsoppgjør

Denne funksjonen gir tilgang til å kopiere data for periode 12 direkte fra registrerte saldotall i FINALE Årsoppgjør. Funksjonen er tilgjengelig dersom begge programmene benytter samme klientkatalog, slik at klientdataene for programmene er felles.

Ved aktivisering av funksjonen, får man mulighet til å velge blant tilgjengelige perioder i FINALE Årsoppgjør:

Straks perioden velges, kopieres dataene inn i valgt periode.

Velg første periode for registrering av avsluttede perioder

Når denne knappen trykkes ned, framkommer følgende bilde:

 

I dette skjermbildet kan man velge hvilken periode som skal være første (nyeste) periode i registreringsbildet. Deretter vil det komme ytterligere 11 perioder tilgjengelig. Hvilken periode dette gjelder, avhenger av hva som er valgt i periodelengde. Dersom periodelengde er 3, vil bildet vise de 12 siste kvartaler fram til valgt første kvartal.

Dersom første periode endres, vil dette kun påvirke dette bildet, og ikke andre funksjoner i programmet. Aktiv regnskapsperiode vil være den samme.

Det er også mulig å endre periodelengde:

Dersom periodelengde endres, vil dette kun påvirke registreringsbildet, og ikke ha betydning for øvrig funksjonalitet i programmet. Periodelengden som benyttes i programmet vil være uendret. Dersom periodelengden f.eks. er satt til 3, og periodelengden her settes til f.eks. 2, vil dette medføre at enkelte perioder som programmet bruker (periode 3 og 9) ikke vil bli vist, mens andre perioder som programmet ikke bruker, likevel vil bli vist (periode 2, 4, 8 og 10).

Velg

Aktiviserer valget og returnerer til registreringsvinduet.

Avbryt

Avbryter valget og returnerer til registreringsbildet.