Registrere budsjett i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Kontoplan-funksjoner >

Registrere budsjett i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registrering av budsjett kan foretas i dette bildet.

Det er også mulig å importere budsjett fra fil ved hjelp av funksjonen Importere budsjett-tall i Redigere kontoplan. Se under Spesielle funksjoner i Rediger kontoplan i FINALE Rapportering.

Skjermbildet for registrering av budsjett ser slik ut:

Registreringen skjer ved å registrere tall i hver tallkolonne for hver konto.

Fortegn på budsjett-tallene registreres på samme måte som i kontoplanen med debet og kredit, slik at f.eks. eiendeler og kostnader registreres med positivt fortegn (debet) mens gjeld og inntekter registreres med negativt fortegn (kredit).

Velg første periode for registrering av budsjett

I dette skjermbildet kan man velge hvilken periode som skal være første (nyeste) periode i registreringsbildet. Deretter vil det komme ytterligere 11 perioder tilgjengelig. Hvilken periode dette gjelder, avhenger av hva som er valgt i periodelengde. Dersom periodelengde er 3, vil bildet vise de 12 siste kvartaler fram til valgt første kvartal.

Dersom første periode endres, vil dette kun påvirke dette bildet, og ikke andre funksjoner i programmet. Aktiv regnskapsperiode vil være den samme.

Det er også mulig å endre periodelengde:

Dersom periodelengde endres, vil dette kun påvirke registreringsbildet, og ikke ha betydning for øvrig funksjonalitet i programmet. Periodelengden som benyttes i programmet vil være uendret. Dersom periodelengden f.eks. er satt til 3, og periodelengden her settes til f.eks. 2, vil dette medføre at enkelte perioder som programmet bruker (periode 3 og 9) ikke vil bli vist, mens andre perioder som programmet ikke bruker, likevel vil bli vist (periode 2, 4, 8 og 10).

Funksjonsknapper

Velg

Aktiviserer valget og returnerer til registreringsvinduet.

Avbryt

Avbryter valget og returnerer til registreringsbildet.

Det er også mulig å importere budsjett-tall fra regnskaps- eller budsjettsystemer.  Se Spesielle funksjoner i Rediger kontoplan i FINALE Rapportering om dette.