Oversikt over funksjoner i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > Introduksjon til FINALE Rapportering >

Oversikt over funksjoner i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

FINALE Rapportering har følgende funksjoner som avviker fra FINALE Årsoppgjør:

Overføring til ny periode på Firma-menyen brukes for å rullere dataene i FINALE Rapportering over til neste regnskapsperiode.

Sett nåperiode på Tilleggsfunksjoner-menyen brukes til å:

osette periodelengden innenfor regnskapsåret til enten 1 måned eller 2, 3, 4 eller 6 måneder i perioden ved første gangs bruk av programmet

oInitialisere hvilken periode som skal være første regnskapsperiode ved første gangs bruk av programmet

oEndre periodelengden i forhold til tidligere valgt periodelengde

Registrering av budsjett på Kontomenyen benyttes til registrering av budsjett-tallene for hver regnskapsperiode.

Innlesing av regnskapstall for alle årets 12 perioder (funksjon i Redigere kontoplan på Konto-menyen) benyttes for å lese inn alle perioder i aktivt regnskapsår.  Ved første gangs bruk av FINALE Rapportering kan man sette nå-perioden til foregående år før innlesing foretas for innlesing av fjorårets data. Dette bør gjøres før øvrig registrering av data blir foretatt.

Innlesing av budsjett denne periode (funksjon i Redigere kontoplan på Konto-menyen) brukes til innlesing av budsjett-tallene for denne perioden på samme måte som kontoplan / saldotall kan leses inn.

Innlesing av budsjett for alle årets 12 perioder (funksjon i Redigere kontoplan på Konto-menyen) brukes til innlesing av hele årets budsjett i alle perioder i aktivt regnskapsår.

Beholdningsvurderinger på Avslutning-menyen har et eget skillekort der periodiseringsdata registreres. Forøvrig er funksjonaliteten identisk med funksjonaliteten i FINALE Årsoppgjør.

Beregne vareforbruk på Avslutning-menyen har funksjonalitet for å kalkulere vareforbruk/varebeholdning/beholdningsendring ut fra bruttofortjeneste-prosent.

Tidsavgrensninger på Avslutning-menyen har et eget skillekort der periodiseringsdata registreres. Forøvrig er funksjonaliteten identisk med funksjonaliteten i FINALE Årsoppgjør.

Garantiavsetninger på Avslutning-menyen har et eget skillekort der periodiseringsdata registreres. Forøvrig er funksjonaliteten identisk med funksjonaliteten i FINALE Årsoppgjør.

Avsetning til tap på fordringer på Avslutning-menyen har egne skillekort der periodiseringsdata registreres. Forøvrig er funksjonaliteten identisk med funksjonaliteten i FINALE Årsoppgjør.

Disponering på Avslutning-menyen (for aksjeselskaper / samvirkelag mv) har tilsvarende funksjonalitet som i FINALE Årsoppgjør.

Spesielt om funksjoner som har identisk funksjonalitet i FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering:

Eierregisteret (menypunktet Eiere på Firma-menyen) og automatisk fordeling av resultat og privatuttak mellom eiere i personlige selskaper og ANS har tilsvarende funksjonalitet i FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering.

Driftsmiddelkartoteket (menypunktet Regnskapsmessige avskrivninger på Avslutning-menyen) har samme funksjonalitet i FINALE Rapportering som i FINALE Årsoppgjør. Beregning av regnskapsmessige avskrivninger foretas ut fra antall måneder i regnskapsåret, slik at regnskapet for de 3 første månedene i regnskapsåret f.eks. får 3/12-delers avskrivning i forhold til årlige avskrivninger.

Samspillet mellom FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering som fungerer dersom klientdataene ligger i samme katalog for begge programmene med samme klientnummer:

Varige driftsmidler som er registrert i det ene programmet kan enkelt overføres fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Rapportering eller fra FINALE Rapportering til FINALE Årsoppgjør, slik at et driftsmidler registrert i det ene programmet kan oppdateres i det andre programmet. Dersom årets anskaffelser registreres for hver regnskapsperiode i FINALE Rapportering, hentes disse anskaffelsene enkelt inn i FINALE Årsoppgjør når årsregnskapet skal utarbeides.

Kontoplanen i programmene er identiske, slik at konti som er registrert i ett av programmene automatisk er oppdatert i det andre programmet, og endringer i kontoplanen og kontoplanlenkingen oppdateres i begge programmene.

Spesielt om funksjoner som ikke er tilgjengelig i FINALE Rapportering som kan være behov for i FINALE Rapportering:

Skatteberegning på Avslutning-menyen er ikke tilgjengelig i FINALE Rapportering. Skattekostnadene registreres som tilleggsposteringer i menypunktet Tilleggspostering på Avslutning-menyen.