Garantiavsetninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Garantiavsetninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen Garantiavsetninger benyttes til registrering av avsetninger mv for påløpne garantikostnader.

Denne funksjonen har følgende funksjonalitet:

Hver inntektskonto kan angis med en garantiavsetning i beløp eller prosent, og differansen mellom råbalanse på første konto med STD-konto 2971 inklusive tilleggsposteringer blir postert. Motkontoen blir første konto med STD-konto 7550.

Hver registrerte kontolinje genererer en tilleggspostering automatisk, som kommer med i posteringsjournalen.

Dersom det allerede i råbalansen er korrekte verdier på tidsavgrensningskontiene, kan funksjonen settes ut av virksomhet på 2 måter:

I Firmaopplysninger skillekort Posteringer kan man slå av automatposteringer for garantiavsetninger.

Saldo på konto med STD-konto 2971 kan gjentas i funksjonen, slik at differansen som skal være gjenstand for postering, blir kr 0,00.

Ny garantiavsetning for å legge til en ny konto i skjermbildets øverste del

Slett garantiavsetning for å slette den linjen som er aktivisert.

Avkrysning i feltet "Vis postering" aktiviserer eller fjerner nederste del av skjermbildet med posteringer.

Registrering av konto foretas i kolonnen "Konto".

I feltet "Avsetning %" kan det registreres en prosent med inntil 2 desimaler. Beløp i "Avsetning KR" blir regnet ut automatisk. Dersom det er ønskelig med en avrundet kroneverdi, registreres denne i feltet "Avsetning KR".

Det er beløpet i feltet "Avsetning KR" som blir lagret i programmet. Prosent-verdien kalkuleres kun i skjermbildet. Dersom saldoen på salgskontoen endrer seg, vil ikke garantiavsetningen endres.

I feltet "Konto" kan kontonummeret skrives inn direkte, og programmet vil søke etter konto ut fra det som skrives inn. Det er videre mulig å bla i kontoplanen ved å trykke på pilknappen til høyre i kontofeltene når kontofeltene er aktivisert.

Kommentarfeltet benyttes til interne kommentarer og kommer ikke på posteringsjournalen.

I nederste del av skjermbildet vises et sammendrag av kontiene som brukes i funksjonen. Første konto med STD-konto 7550 og 2971 vil automatisk bli anvendt av programmet. Dersom det framkommer en annen konto enn ønskelig, må den kontoen som feilaktig blir brukt, gis en annen verdi som STD-konto.

Dersom det ønskes garantiavsetninger på flere enn en avsetningskonto, må dette gjøres ved å unnlate å bruke denne funksjonen, og heller bruke tilleggsposteringer. Se nedenfor om å slå av funksjonen dersom det er ønskelig å registrere beløp manuelt som tilleggspostering.

Standardkontoer:

Denne funksjonen forventer at det er opprettet konti med STD 2971 og STD 7550. Det er ikke mulig å velge hvilke konti i kontoplanen som skal brukes til funksjonen. Funksjonen vil alltid foreta posteringer på konto med laveste kontonummer med angitt standardkonto, men brukes summen av alle konti med standardkonto 2971 som grunnlag for beregning av beløp som skal posteres.

Slå av og på funksjonen:

Så lenge det finnes konti med STD 2971 og STD 7550, vil saldo på konto med STD 2971 bli nullstilt dersom det ikke er registrert noen beløp eller noen linjer i denne funksjonen.

Dersom du ønsker å slå av automatiske posteringer fra funksjonen, kan dette gjøres i Firmaopplysninger på skillekortet Posteringer.