Disponering - Kjøpsutbytte (Samvirkelag)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Disponering >

Disponering - Kjøpsutbytte (Samvirkelag)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Samvirkelagsbeskatningen er endret i Visma Finale Årsoppgjør etter en dom i Høyesterett:

INSTANS: Høyesterett - Dom.
DATO: 2001-10-01
PUBLISERT: HR-2001-00042
STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Samvirkelag.

SAMMENDRAG: Saken gjaldt grunnlaget for beregning av samvirkeforetaks inntektsfradrag for avsetning til såkalt felleseid ansvarskapital. Høyesterett tolket skatteloven av 1911 § 52-1, någjeldende skattelov § 10-50, slik at 15%-fradraget skal beregnes av foretakets totale inntekt. Det skal ikke beregnes av inntekten etter reduksjon for den del som utbetales medlemmene som kjøpsutbytte / medlemsbonus.

Lovbestemmelsen i Skattelovens §52-1 har følgende ordlyd:

« Samvirkeforetak som drives i samsvar med anerkjente samvirkeprinsipper kan kreve fradrag i inntekten

for bonus som utbetales til medlemmene i forhold til deres omsetning med foretaket. I tillegg kan det gis

fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 pst. av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av

omsetning med medlemmene. »

Dersom samvirkelagsbeskatning er valgt for en klient, registreres avsetningen til kjøpsutbytte og disponering i menypunktet Avslutning > Disponering > skillekort Samvirkeforetak.

Det er fortsatt en uklarhet i fortolkningen av regelen, og det er hvorvidt kjøpsutbytte og avsetning til felleseid andelskapital ikke kan overstige næringsinntekt fra omsetning med medlemmer. Denne begrensningen er lagt inn i programmet.

Beregningen foretas ved at næringsinntekt fra RF-1167 post 0940 legges til grunn for avsetning til felleseid andelskapital, og avsetningen er 15% av posten.

Avsetning til kjøpsutbytte beregnes med angitt % av omsetning til medlemmer. Avsetning til felleseid andelskapital begrenses, slik at ikke kjøpsutbytte og felleseid andelskapital overstiger andel av næringsinntekt fra omsetning med medlemmer.

Overstyringsmuligheter:

Dersom avsetning til felleseid andelskapital likevel ikke ønskes begrenset iht beregningen ovenfor, kan man markere at man ønsker at overstyrte beløp skal benyttes. Vær oppmerksom på at overstyring da må foretas både for kjøsputbytte, andel næringsinntekt fra medlemmer og avsetning til felleseid andelskapital.

Når overstyring er foretatt, vil overstyrte verdier bli benyttet.

Skjermbildet i Visma Finale Årsoppgjør ser slik ut: