A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- 2 -

24/7 Office Regnskapsintegrasjon

- A -

Agro Regnskapsintegrasjon

Akelius Revisjon

Eksport

Analyseobjekter

Analyserapporter

Kontantstrømanlyse

Andeler

innlesing

Arbeidsrapporter

Disponering og skatteberegning

Driftsmiddelrapporter

IconDriftsmidler sortert pr . . .
IconAvskrivningstablå

Kontoer pr revisjonsområde med saldo

Kontoer pr standardkonto

Oversikt

IconRapporter
IconOffentlig regnskap

Overskuddsfordelingsrapport

Posteringsjournal

Saldobalanse

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Utskrift

Avdeling

FINALE Analyse

IconOpprette et nytt analyseobjekt
IconAnalyseobjekter med dimensjoner

Rapportgenerator

Avskrivningstablå

Avstemming

Uten egnskapsintegrasjon

Avvikende regnskapsår

AX 2012 Regnskapsintegrasjon

Axapta Regnskapsintegrasjon

- B -

Bravo Regnskapsintegrasjon

Byråopplysninger i rapporter

Byrårapport

Rapportgenerator

- C -

Cognos Controller Regnskapsintegrasjon

- D -

DAGER

Descartes

Eksport til Descartes

Dimensjoner

Andre dimensjoner

FINALE Analyse

Rapportgenerator

Selskapsdimensjon

Selskapsdimensjonen

Systemdimensjoner

Dimensjoner i FINALE Analyse

Disponering

Disponeringsrapport

Driftsmiddelrapporter

Duett Regnskapsintegrasjon

Dynamiske koder i offentlig regnskap

- E -

Eksport

IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon
IconDatautveksling mellom FINALE-programmer

Akelius Revisjon

Descartes

IconRevisjonsområder
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Eksporter-knappen

FINALE Driftsmidler

FINALE Investor

FINALE Konsern

FINALE Rapportering

FINALE Skatt

FINALE Årsoppgjør

Kontoplan og saldotall

Oversikt

Saldotall fra kontoplanen

Eksport til Descartes

Eksporterknappen

Elimineringer

Elimineringsfunksjonen

Oppkjøp og merverdier-funksjonen

Elimineringer - Avstemming

Elimineringer - Disponering

Elimineringer - Faste elimineringer

Elimineringer - Minoritetsinteresser

Elimineringer - Oversikt

Elimineringer - Periodiske elimineringer

Elimineringer - Praktisk eksempel på oppkjøp

E-post

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Rapporter sendt pr epost

Sende sikkerhetskopi pr epost

Sende sikkerhetskopi pr e-post

- F -

Faste elimineringer

Filbenevninger

Filnavn

Endre klientnummer

Struktur på filnavn

Filnavn på sikkerhetskopi

Filter

Filter i kontoplanen

FINALE Analyse

IconGrafiske analyserapporter
IconLegge til analyseobjekt i rapporten
IconOpprette et nytt analyseobjekt
IconEndre et eksisterende analyseobjekt

Analyseobjekt

IconLegge til analyseobjekt i rapporten
IconLegge til et analyseobjekt som allerede finnes
IconEndre størrelse på en graf
IconSlette et analyseobjekt
IconBeskrivelse av linje i analyseobjekt
IconEndre et eksisterende analyseobjekt

Analyseobjekter

IconAnalyseobjekter
IconAnalyseobjekter med dimensjoner

Avdeling i analyse

Endre et eksisterende analyseobjekt

Endre innhold i et analyseobjekt

Hva er et nøkkeltall

Legge til nytt analyseobjekt

Ny analyserapport

Nytt analyseobjekt

Nytt analyseobjekt med dimensjoner

Nøkkeltall

Praktisk bruk

Standard analyserapport

IconBruke standard rapporter i FINALE Analyse
IconEndre en standard analyserapport
IconStandard analyserapporter
IconStandardrapport: Balansetall (reelle verdier)
IconStandardrapport: Dekningsbidragsregnskap
IconStandardrapport: Dekningsbidragsregnskap pr timeverk
IconStandardrapport: Hovedtall 1
IconStandardrapport: Hovedtall 2
IconStandardrapport: Hovedtall 3
IconStandardrapport: Kontantstrømoppstilling
IconStandardrapport: Likviditet og arbeidskapital
IconStandardrapport: Lønnsomhet, likviditet og finansiering
IconStandardrapport: Resultatposter pr årsverk
IconStandardrapport: Resultatposter pr enhet
IconStandardrapport: Kreditt- og lagertider, kontant- og kredittsalg
IconStandardrapport: Verdiendring aksjer
IconStandardrapport: Vesentlighetsvurdering

Tallsett

IconVelge et annet tallsett i et analyseobjekt
IconTallsett
IconTilgjengelige tallsett i FINALE Årsoppgjør
IconTilgjengelige tallsett i FINALE Rapportering

Utseende

Utseende på analyseobjekter

IconEndre utseende på et analyseobjekt som er en graf
IconEndre utseende på et analyseobjekt som er en tabell

FINALE Analyse - Introduksjon

Introduksjon

Oversikt

FINALE Analyse Grunnleggende oppbygning

FINALE Driftsmidler

Eksport

FINALE Investor

Eksport

FINALE Konsern

IconEndring av klientnumre i FINALE-programmene
IconDatautveksling mellom FINALE-programmer

Eksport

FINALE Rapportering

Eksport

Import av saldotall til FINALE Årsoppgjør

FINALE Skatt

Eksport

FINALE Årsoppgjør

Eksport

Import av saldotall til FINALE Rapportering

Firma-menyen

IconLagre klient
IconLukke programmet

Lagre klient

IconLagre klient
IconLukke programmet

Lukke programmet

Utskriftsjobb

Åpne klient

IconKlientoversikt - Åpne klient
IconKlientkatalog og arbeidskatalog
IconSøke etter klient
IconVelg klientkatalog
IconSlette klient

Åpne klient ved uventet programavbrudd

Firmaopplysninger

Formelreferanser

Formler

DAGER

Generelt

Hjelpekonstanter

MVA

MVALAV

MVATRSP

Referanse til data i programmet

Regneuttrykk

AARET

Formula Økonomi Regnskapsintegrasjon

Funksjoner i redigering av kontoplan

Første gangs bruk

Installasjon

Nødvendige konti

Opprette selskap og kontoplan

Sette periodelengde

Første gangs bruk- Oversikt

- G -

Generelt om formler

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette sikkerhetskopi fra epost

- H -

Hjelpefunksjoner

Brukerhåndbok

Brukerstøtte og Teletorg

Finale's hjemmeside

Hjelp på skjermen

Hjelpesystemet i programmet

Informasjon om applikasjonen

Informasjon om versjon

Hurtigregistrering av saldotall

Hurtigsøk i kontoplanen

Hva er et nøkkeltall

- I -

Import

IconEndre og opprette innlesingsmaler
IconImport av kontoplan / saldotall

Innlesingsmaler for kontoplan

Kontoplan fra en annen klient

Kontoplan og saldotall

Lenkinger i kontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Områderedigering

Import av kontoplan og saldotall

InfoEasy Regnskapsintegrasjon

Innholdsfortegnelse i Offentlig regnskap

Innlesing av Kontoplan og saldotall

Skjermbilde for innlesing

Innlesing med selskapsandeler

Innlesing med valuta

Innlesingsmaler

Bruk av innlesingsmal

Redigering

Innstillinger

Installasjon

Sette arbeidskatalog

- K -

Klientnotat

Klientoversikt

IconKlientoversikt - Oversikt over hjelpemner
IconKlientkatalog og arbeidskatalog

Slette klient

Søke etter klient

Tilbakeføring av klient til tidligere regnskapsår

Velg klientkatalog

Velge klientkatalog

Åpne klient

Klientoversikt Oversikt over emner

Klientoversikt Velge klientkatalog

Klientoversikt Åpne klient

Koder for dagens dato og klokkeslett

Koder for regnskapsperiode

Koder for talluttrykk

Koder for tekstinformasjon

Koder med betingelser

Kolonnesamling i rapportgeneratoren

Konsernkontoplan

Nødvendige konti

Konsernkontoplan - Om konsernkontoplanen

Konsernkontoplan og Underliggende selskapers kontoplan

Konsernoppsett

Innlesing av saldotall

Konsernoppsett - Innlesing av saldotall

Konsernoppsett - Selskapsoversikt

Konsistenskontroll

Nullkontroll i kontoplanen

Konsistenskontroll av kontoplanen

Kontantstrømoppstilling

Konto

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Alternativ lenking i kontoplanen

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Eksport av kontoplan og saldotall

Endre kontonummerlengde

Forskjellskjema

Hurtigsøk etter konto

Konsistenskontroll av kontoplanen

Lenking av konto

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Lenking mot alternativ post i næringsoppgave

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Lenking mot næringsoppgave

Lenking mot offentlig regnskap

Lenking mot revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Nullkontroll i kontoplanen

Opprett ny konto

Redigere avsluttede perioder

Redigere konto

Revisjonsområde 1 eller 2

Slett overflødige kontoer

Standardkonto

Kontoer pr revisjonsområde med saldo

Kontoer pr standardkonto

Kontoplan

IconUnderliggende selskapers kontoplan
IconRedigering av kontoplanen
IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2
IconEndre og opprette innlesingsmaler
IconImport av kontoplan / saldotall
IconOpprett eller kopier kontoplan fra annen klient
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Eksport av kontoplan og saldotall

Eksport til Akelius Revisjon

Eksport til Descartes

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Endre kontonummerlengde

Filter - oversikt

Funksjoner

Hurtigsøk i kontoplanen

Innlesing av kontoplan/saldotall

Innlesing av kontoplan/saldotall - Innlesingsmaler

Innlesing fra regnskapssystemer

Innlesingsmaler

Konsistenskontroll

IconKonsistenskontroll av kontoplanen
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Konvertere konti under innlesing

Kopiere kontoplan fra en annen klient

Kopiere lenkinger fra en annen klient

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Legg til kontoer fra klient

Nullkontroll

Nødvendige konti

Områderedigering

Oversikt

Redigere avsluttede perioder

Regnskapssystemer

Revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Skillekort i redigering av kontoplan

Slett historikk

Slett overflødige kontoer

Standardkonto

Utskrift

Vis egendefinerte kolonner

Kontoplan - Om kontoplanen

Kontoplan - Underliggense selskapers kontoplan

Kontoplan og tilknytning til konsernkontoplan

Konvertere konti under innlesing

- L -

Lage sikkerhetskopi

Legge til nytt analyseobjekt

Linjemal i rapportgeneratoren

- M -

Maconomy Regnskapsintegrasjon

IconMaconomy MSSQL
IconMaconomy_2

Mamut 11 Regnskapsintegrasjon

Minoritetsinteresser

MVA

MVALAV

MVATRSP

- N -

Navigator

Navision Native Regnskapsintegrasjon

Navision SQL Regnskapsintegrasjon

Nettverk

Sette midlertidig arbeidskatalog

Nexima Regnskapsintegrasjon

Noter

Nummererte noter

Offentlig regnskap

Sluttnote

Standardnoter

Startnote

Nummererte noter

Ny analyserapport

Nyheter

Nøkkeltall

Rapportgenerator

Nøkkeltall i FINALE Analyse

- O -

Offentlig regnskap

IconTekstkoder
IconKontospesifisert offentlig regnskap
IconRedigering av offentlig regnskap
IconLinjeredigering-skillekortet
IconRedigering av oppstillingsplan
IconStartnote-skillekortet
IconSluttnote-skillekortet
IconAnnet-skillekortet

Annet-skillekortet

De enkelte delene av

Dynamiske koder

Forside-skillekortet

Innhold i

Innholdsfortegnelse

Koder i tekst

Linjeredigering-skillekortet

Noter

IconLinjeredigering-skillekortet
IconRedigering av nummererte noter

Oppstillingsplan

Redigering

Regnskapsoppstilling

IconLinjeredigering-skillekortet
IconRedigering av oppstillingsplan

Sluttnoter

Sluttnote-skillekotet

Standardklienter

Standardnoter

IconStandardnoter
IconStartnote-skillekortet

Startnote-skillekortet

Underskrift

Utskrift

IconUtskrift av offentlig regnskap
IconKontospesifisert offentlig regnskap
IconOffentlig regnskap

Utskrift kontospesifisert

Årsberetning-skillekortet

Offentlig regnskap-rapport

Om programmet

Områderedigering

Oppkjøp og merverdier

Oversikt over hjelepeemner om rapportgenerator

Oversikt over nøkkeltall

Oversikt over tekstkoder

Overskuddsfordelingsrapport

- P -

Periodelengde

Periodiske elimineringer

Posteringsjournal

Posteringsjournal-rapport

Praktisk bruk av FINALE Analyse

Praktisk eksempel på oppkjøp

Praktiske råd og tips om rapportgeneratoren

- R -

Rapport Balansetall (reelle verdier)

Rapport Dekningsbidragsregnskap

Rapport Dekningsbidragsregnskap pr timeverk

Rapport Hovedtall 1

Rapport Hovedtall 2

Rapport Hovedtall 3

Rapport Kontantstrømoppstilling

Rapport kontoer pr standardkonto med saldo

Rapport Kredittider og lagertider Kontantsalg og kredittsalg

Rapport Likviditet og arbeidskapital

Rapport Lønnsomhet likviditet finansiering

Rapport med overstyrte poster i skjema

Rapport Resultatposter pr enhet

Rapport Resultatposter pr årsverk

Rapport Verdiendring aksjer

Rapport Vesentlighetsvurderingsrapport

Rapportegenskaper i Rapportgenerator

Rapporter

Disponering og skatteberegning

Driftsmiddelrapporter

IconDriftsmidler sortert pr . . .
IconAvskrivningstablå

Funksjonsoversikt

Kontantstrømoppstilling

Kontoer pr revisjonsområde med saldo

Kontoer pr standardkonto

Kontoplan og saldotall

Offentlig regnskap

Offentlig regnskap kontospesifisert

Oversikt

IconRapporter
IconOffentlig regnskap

Overstyrte poster i skjema

Posteringsjournal

Redigering av offentlig regnskap

IconRedigering av offentlig regnskap
IconStandardklienter for offentlig regnskap

Saldobalanse

Sende rapporter på epost

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Slett historikk

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Stilsett

IconStilsett
IconOm stilsett-filer
IconRedigere stilsett

Utskriftsjobb

Utskriftsrapport

Rapporter-menyen

Rapporter

Rapportfunksjoner

Rapportgenerator

IconBruksanvisning for kontantstrømoppstillingen
IconPraktiske råd og tips
IconDimensjoner (avdeling mv)
IconLinjemalens standard kolonneoppsett
IconEgendefinerte tilleggsvariabler

Byrårapport

Formler

IconFormel-linjer
IconFormler
IconFortegn og summering
IconLinjemalens standard kolonneoppsett

Fortegn og summering

Generelt

IconInnledning
IconOversikt over rapportgeneratoren
IconPraktiske råd og tips

Kolonnesamling

Linjemal

Nøkkeltall

Opprette rapport

Oversikt over hjelpeemner

Praktiske råd og tips

Rapportegenskaper

Rapportoversikt

Redigere linjemal

Redigere rapport

Utskrift

IconUtskrift, oversikt
IconRapporter-menyen
IconUtskriftsjobb

Rapportgenerator og dimensjoner

Rapportgenerator og egendefinerte tilleggsvariabler

Rapportgenerator og kontantstrømoppstilling

Rapportoversikt i Rapportgenerator

Redigere avsluttede perioder

Redigere kontoplan

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen
IconOpprett eller kopier kontoplan fra annen klient

Eksport av kontoplan og saldotall

Filtrering av kontoplanen

Hurtigsøk i kontoplanen

Konsistenskontroll

IconKonsistenskontroll av kontoplanen
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere kontoplan fra en annen klient

Kopiere lenkinger fra en annen klient

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Legg til kontoer fra klient

Nullkontroll i kontoplanen

Opprett ny konto

Redigere konto

Skillekort

Slett historikk

Slett overflødige kontoer

Utskrift

Redigere linjemal i Rapportgenerator

Redigere linjemal i rapportgeneratoren

Redigering av kontoplan

Funksjoner

Oversikt

Standardkonto

Redigering av Offentlig regnskap

Regneuttrykk i formler

Regnskapsintegrasjon

24/7 Office

Agro

AX 2012

Axapta

Bravo

Cognos Controller

Duett

Formula Økonomi

InfoEasy

Maconomy

IconMaconomy MSSQL
IconMaconomy_2

Mamut 11

Navision Native

Navision SQL

Nexima

SIE 4

UniMicro

Uten regnskapsintegrasjon

Visma Avendo SQL

Visma Business

Visma DI

Visma eAccounting

Visma Financials

Visma Global

Visma Mamut

Visma Rubicon

Visma Scenario

Wise

XAL

XAL SQL

Zirius

Regnskapsintegrasjon Oversikt

Regnskapsperiode

Revisjonsområde

Rapport kontoer pr revisjonsområde med saldo

Revisorfunksjoner

IconRevisjonsområder
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Descartes

Eksport til Akelius Revisjon

Eksport til Descartes

Lenking av konto mot revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

RF-1217

Lenking av kontoer

RF-skjemaer

Utskriftsjobb

- S -

Saldobalanse

Saldobalanse-rapport

Saldotall

Import av kontoplan/saldotall

Saldotall - manuell registrering

Selskapsdimensjonen i FINALE Konsolidering

Sende rapporter på epost

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Sende sikkerhetskopi pr epost

Sende sikkerhetskopi pr e-post

SIE 4 Regnskapsintegrasjon

Sikkerhetskopiering

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi

Filnavn på sikkerhetskopi

FINALE Driftsmidler

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconSpesielt om gjenoppretting i FINALE Driftsmidler
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

FINALE Konsern

FINALE Rapportering

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

FINALE Årsoppgjør

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Lage sikkerhetskopi

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Teknisk informasjon

Sikkerhetskopiering Oversikt over emner

Skatteberegnings og disponeringsrapport

Skatteberegningsrapport

Skillekort Annet i Offentlig regnskap

Skillekort i redigering av kontoplan

Skillekortet Forside i Offentlig regnskap

Skillekortet Linjeredigering i Offentlig regnskap

Skillekortet Sluttnote i Offentlig regnskap

Skillekortet Startnote i Offentlig regnskap

Skillekortet Årsberetning i Offentlig regnskap

Skjermbildet

Arbeidsområde

Hovedverktøylinjen

Menylinje

Navigator

Oversikt

Statuslinje

Tittellinje

Verktøylinje

Slett historikk for saldotall

Slett overflødige kontoer

Slette klient

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Standardklienter for Offentlig regnskap

Standardkonto

Hva er en standardkonto

Lenkinger

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Rapport kontoer pr standardkonto med saldo

Standardnoter

System

Systemdimensjoner i FINALE Konsolidering

- T -

Tallsett

Tekstkoder

Dagens dato og klokkeslett

Koder med betingelser

Oversikt

Regnskapsperiode

Talluttrykk

Tekstlig informasjon

Tilbakeføring av klient til tidligere regnskapsår

Tilleggsvariabler

- U -

UniMicro Regnskapsintegrasjon

Utseende (Layout)

Utskrift

IconUtskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer
IconUtskrift, oversikt

Funksjonsoversikt

Hovedverktøylinjen

Masseutskrift

Offentlig regnskap kontospesifisert

Oversikt

Overstyrte poster i skjema

Rapporter-menyen

Rapportgenerator

IconRapporter-menyen
IconUtskriftsjobb

Sende rapporter på epost

Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

Stilsett

IconStilsett
IconOm stilsett-filer
IconRedigere stilsett

Utskriftsjobb

Utskrift fra rapportgenerator

Utskrift Offentlig regnskap

Utskriftsjobb

Utskriftsrapport

- V -

Valuta

innlesing

Velg klientkatalog

Versjonsinformasjon

Vis egendefinerte kolonner

Visma Avendo SQL Regnskapsintegrasjon

Visma Business Regnskapsintegrasjon

Visma DI Regnskapsintegrasjon

Visma eAccounting Regnskapsintegrasjon

Visma Financials Regnskapsintegrasjon

Visma Global Regnskapsintegrasjon

Visma Mamut Regnskapsintegrasjon

Visma Rubicon Regnskapsintegrasjon

Visma Scenario Regnskapsintegrasjon

- W -

Wise Regnskapsintegrasjon

- X -

XAL Regnskapsintegrasjon

XAL SQL Regnskapsintegrasjon

- Z -

Zirius Regnskapsintegrasjon

AARET