Minoritetsinteresser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Minoritetsinteresser

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Minoritetsinteresser er en funksjon for å postere minoritetens andel av resultat og egenkapital.

Denne funksjonen blir illustrert i menyen Avslutning > Minoritet men ingen endringer kan gjøres i dette menypunktet.

Denne funksjonen er avhengig av følgende:

1.Selskapstype (minoritet blir ikke beregnet på det selskapet som i konsernoppsettet er angitt som morselskap).
2.Saldotallene på det underliggende selskapet (bare opprinnelig saldo som er hentet fra regnskapssystemet eller datterselskapenes klient i Visma Finale Årsoppgjør/Rapportering blir med i grunnlaget for beregning).
3.Tilleggsvariabel for minoritetsinteressers resultatandel.
4.Tilleggsvariabel for minoritetsinteressers egenkapitalandel.
5.At det finnes de nødvendige kontiene for minoritetsinteresser og resultatandel for disse. Dette krever at det finnes konti følgende standardkontokoder:

STD 2099 Minoritetsinteressers andel av egenkapital

STD 8800 Minoritetsinteressers andel av ordinært resultat

STD 8830 Minoritesinteressers andel av ordinære skatter

STD 8840 Minoritetsinteressers andel av ekstraordinært resultat

STD 8860 Minritetsinteressers andel av ekstraordinære skatter

6.Funksjonen anvender også følgende konti som motpostering av minoritetsinteresser:

STD 2050 Annen egenkapital

STD 8960 Overført annen egenkapital

Det som må registreres for de enkelte datterselskapene med minoritetsinteresser, er tilleggsvariabler for minoritetsinteresser.

Tilleggsvariabler for minoritetsinteresser

Tilleggsvariabler registreres i menyen Rapporter > Registrere tilleggsvariabler.

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig:

MININT        Minoritetsinteressers egenkapitalandel

MININTRES        Minoritetsinteressers resultatandel

Her er et eksempel på registrering av disse tilleggsvariablene i tilleggsvariabler, på to selskaper med 10% og 15% i minoritetsandel:

Opprettelse av tilleggsvariabelen foretas med verktøyknappen Ny tilleggsvariabel, og følgende angis under opprettelsen:

Antall desimaler bestemmer du selv, og kan senere endres.

Nullstilling bør ikke krysses av for. Dermed trenger man ikke å registrere variabelen på nytt ved overføring til neste regnskapsperiode.

Etter at variabelen er opprettet, kan man ikke registrere verdier i denne. Man må derimot registrere verdier for selskapsdimensjonen for denne variabelen.

Dette gjør man med verktøyknappen Ny dimensjon når man har markert ønsket variabel.

Det vil da fremkomme et bilde der man velger dimensjon:

Her krysser man av for ønsket selskap, og registreringslinjen for dette selskapet er tilgjengelig.

Dersom man skal registrere minoritetsinteresse på budsjett, datasett osv., velger man budsjett eller ønsket datasett på valgboksen for tallsett, slik:

Ut fra disse registreringene blir det generert posteringer, slik funksjonen blir illustrert i menyen Avslutning > Minoritet