Avstemminger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Avstemminger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen for avstemminger anvendes for å automatisk kunne tømme saldo på en konto / selskap / dimensjon mot en annen konto, og vil f.eks. kunne anvendes til å

tømme fordring på konsernselskaper mot tilsvarende gjeldskonto.

nullstille mottatt konsernbidrag mot avgitt konsernbidrag.

eliminere konserninternt sal mot konserninternt kjøp

m.m.

Funksjonen bygger på at man angir:

Konto

Eventuelt angir selskapsdimensjon

Eventuelt angir andre dimensjoner

Motkonto

Angir startperiode

Eventuelt angir stopp-periode

Alle saldotall som finnes på angitt konto eller konto/dimensjon i intervallet av perioder som funksjonen er aktivisert for, blir tømt mot den angitte motkontoen.

Skjermbildet ser slik ut:

Ny transaksjonslinje

Slett transaksjonslinje

Redigere transaksjon

Vis aktive gjør at du kan filtrere bort transaksjoner som kun gjelder tidligere perioder.

Forklaring til kolonner:

Beskrivelse er fri tekst for å beskrive transaksjonen.

Start periode er første periode en transaksjon skal gjennomføres for.

Slutt periode er siste periode en transaksjon skal gjelde for.

Konto er kontoen som beløp skal leses fra.

Dimensjon kan angis for å avgrense kontosaldoen til en gitt periode.

Saldo viser saldoen som den angitte konto / dimensjon har i den aktive regnskapsperioden.

Motkonto er kontoen som transaksjonen skal motposteres.

Dimensjon kan angis for motposteringen.

Beregnes for angir om transaksjonen skal avgrenses til kun å gjelde datasett for f.eks. regnskap, budsjett eller eventuelle andre datasett.

Transaksjoner:

Transaksjoner blir produsert for alle perioder innenfor start- og sluttperiode, og for alle valgte datasett.

Transaksjonen leser saldo på angitt konto/dimensjon/periode/datasett, og lager en postering med motsatt fortegn i samme konto/dimensjon/periode/datasett. Motkontoen (med eventuelt angitt dimensjon) får en transaksjon med motsatt fortegn av den første transaksjonen i samme periode/datasett.