Tekstkoder som inneholder betingelser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall > Tekstkoder >

Tekstkoder som inneholder betingelser

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne artikkelen beskriver syntaksen for hvis-funksjonen og bruk av denne i Visma Finale Konsolidering.

Syntaksen i funksjonen er slik:

@@IF(Logisk_test; Verdi_hvis_sann; Verdi_hvis_usann)

Det er påkrevd med semikolon som skilletegn i syntaksen.

Eksempel:

@@IF(@_EK > 0; @_EK \D=2; 0)

Spesifikasjon

@@IF-funksjonen returnerer en verdi hvis et vilkår du angir evalueres til SANN, og en annen verdi hvis den tilstanden vurderer å være USANN.

For eksempel vil formelen @@IF(@_EK > 0; @_EK \D=2; 0) returnerer egenkapitalen med et positivt beløp dersom egenkapitalen er positiv, og med 0 (null) dersom egenkapitalen er mindre enn eller lik 0.

For eksempel vil formelen @@IF(@_EK% > 20; "EK-andel over 20 %"; "EK-andel 20 % eller mindre") returnerer "EK-andel over 20 %" dersom egenkapitalprosenten er større enn 20, og "EK-andel 20 % eller mindre" dersom egenkapitalprosenten er mindre enn eller lik 20.

Kodeelement

Påkrevd

Forklaring

Logisk_test

Påkrevd

Denne testen er beskrevet under. Dersom betingelsen er oppfylt, vil funksjonen returnere SANN, og Verdi_hvis_sann vil bli anvendt. Hvis betingelsen ikke er oppfylt, vil Verdi_hvis_usann bli anvendt.

Verdi_hvis_sann

Påkrevd

Dette parameteren kan inneholde enten en formel eller en tekststreng. Formatet for uttrykket er forklart nedenfor.

Verdi_hvis_usann

Påkrevd

Dette parameteren kan inneholde enten en formel eller en tekststreng. Formatet for uttrykket er forklart nedenfor.

Logisk test (med tallverdier)

Den logiske testen har følgende syntaks hvis det

Uttrykk1 Regneoperator Uttrykk2

Eksempel:

@_EK% > 20

Kodeelement

Påkrevd

Alternativ

Forklaring

Uttrykk1

Påkrevd

Formel

Her kan det angis en formel, slik dette er angitt i forklaringer til formeluttrykkene.

Regneoperator

Påkrevd

=

Er lik

>

Større enn

<

Mindre enn

>=

Større enn eller lik

<=

Mindre enn eller lik

<>

Forskjellig fra

Uttrykk2

Påkrevd

Formel

Her kan det angis en formel, slik dette er angitt i forklaringer til formeluttrykkene.

Tallverdi

Det kan angis en tallverdi i uttrykket, f.eks. tallet 0 eller et hvilket som helst annet tall. Tallformatet er heltall eller desimaltall uten tusenskilletegn.

 

Verdi_hvis_sann / Verdi_hvis_usann

Verdiene som angis, kan være en tekst eller en Formel. Formelen må returnere en tallverdi, og kan angis med eller uten formateringsinformasjon.

Formel som uttrykk for et tall har følgende syntaks:

Formel  \D=2 \D=x \F \P \Z \S

Formel som uttrykk for en tekst har følgende syntaks:

 Tekst

 Tom_tekststreng

 ##

Kodeelement

Påkrevd

Forklaring

Tekst

Påkrevd

Teksten starter og slutter med et dobbelt anførselstegn, og kan ikke inneholde koder av noen slag inne i teksten. Teksten kan inneholde flere avsnitt. Teksten kan ikke inneholde doble anførselstegn.

Tom_tekststreng

Påkrevd

To doble anførselstegn etter hverandre angir en tom tekststreng. Dette kan være et alternativ for teksten hvis en betingelse er oppfylt eller ikke oppfylt.

##

Påkrevd

Angir at hele linjen vil bli fjernet hvis alternativet blir valgt.

Formel

Påkrevd

Formelen angir returverdi fra funksjonen. Oppbygning av formelen er forklart i et eget hjelpeemne.

\D=2

Valgfri

Angir 2 desimaler i svaret. Tallet 14 100,458 vil vises som 14 100,46.

\D=x \F

Valgfri

Angir et flyttall uten tusenskilletegn med x desimaler, der x angis som et heltall mellom 1 og 10. Eksempel med \D=1 \F med tallet 24,645: Returverdien formateres slik: 24,6.

\P

Valgfri

Parentes rundt negative tall. Dersom kodeelementet ikke er angitt, vil negative tall vises med minustegn foran. Tallet -100 vil normalt vises som -100, men med kodeelementet \P vises tallet som (100).

\Z

Valgfri sammen med \D=x \F

Fjerner avsluttende nuller i desimaltall.  Dersom man angir \D=3 \F vil tallet 6000,45013 formateres som 6000,450 mens \D=3 \F \Z vil formateres som 6000,45.

\S

Valgfri

Formaterer tallet med komma som tusenskilletegn og punktum som desimaltegn. Tallet 6000,23 vil vises som 6,000.23.

 

Verdityper

Eksempel

Forklaring

Tekst

"En eller annen tekst"

Teksten starter og slutter med et dobbelt anførselstegn, og kan ikke inneholde koder av noen slag inne i teksten. Teksten kan inneholde flere avsnitt. Teksten kan ikke inneholde doble anførselstegn.

Tom_tekststeng

""

To doble anførselstegn etter hverandre angir en tom tekststreng. Dette kan være et alternativ for teksten hvis en betingelse er oppfylt eller ikke oppfylt. Det er for eksempel mulig å legge inn en tekst i tilfelle en betingelse er oppfylt (f.eks. at egenkapitalen er negativ), mens teksten hvis egenkapitalen ikke er negativ skal være blank.

##

##

Dersom denne teksten blir stående først på en linje, vil linjen bli fjernet i sin helhet fordi linjen blir oppfattet som en kommentar-linje.