Skillekortet Kolonnesamling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Rapportgenerator > Kolonnesamling >

Skillekortet Kolonnesamling

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportgeneratorens skillekort Kolonnesamling gir deg muligheter til å sette opp et eller flere sett med kolonner som du ønsker å anvende i en eller flere rapporter.

Funksjonaliteten i kolonnesamlingen i øvre venstre del av bildet er følgende:

Liste over kolonnesamlinger:

Ny kolonnesamling

Her oppretter du deg en ny kolonnesamling. Ved opprettelse av en ny kolonnesamling, kan du lage deg en tom kolonnesamling eller ta utgangspunkt i en kolonnesamling på denne klienten, andre klienter eller kolonnesamlinger fra Visma Finale Analyse.

Slett kolonnesamling

Denne funksjonen sletter merket kolonnesamling.

Flytt opp / Flytt ned

Med piltastene kan du flytte en kolonnesamling opp eller ned i listen.

Funksjonaliteten i kolonnesamlingen i nedre venstre del av bildet er følgende:

Denne delen viser kolonnene på den markerte kolonnesamlingen i øvre venstre del av bildet.

Ny kolonne

Her oppretter du deg en ny kolonne. Kolonnen opprettes direkte under den kolonnen som er aktiv kolonne når du trykker på ny-knappen.

Slett kolonne

Denne funksjonen sletter merket kolonne.

Flytt opp / Flytt ned

Med piltastene kan du flytte en kolonne opp eller ned i listen. De øvrige kolonnene tilpasser seg den kolonne som flyttes ved at referanser mellom kolonnene endres automatisk.

Kolonnetyper

Det finnes følgende kolonnetyper:

Beløpskolonne

Regnskapstall

Råbalanse

Budsjett

Datasett

Beløpskolonne med dimensjon (avdeling, prosjekt osv)

Formelkolonne med utregning av

Prosentkolonne

Endrings-/avvikskolonne

Endrings-/avvikskolonne (kun resultatkonti)

Sumkolonne

Sumkolonne (kun resultatkonti)

Formelkolonne med beløpsvisning

Formelkolonne med prosentvisning (avrunding til hele kr 1000 osv. foretas ikke)

Formelkolonner setter du opp til å beregnes på bakgrunn av andre kolonner i kolonnesamlingen.

Se også Andre kolonneinnstillinger for informasjon om både beløps- og formelkolonner.

Skjulte kolonner

Man kan videre velge hvor mange kolonner som skal vises i rapporten. Dermed kan man foreta utregninger som baserer seg på skjulte kolonner.

I mange tilfeller er det behov for skjulte kolonner i rapporten for å få rapporten til å beregne tall korrekt, spesielt ved rapporter som beregner endringer fra foregående perioder. Les mer om dette under punktet Om behov for skjulte kolonner i rapporter.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Beløpskolonne

Formelkolonne

Andre kolonneinnstillinger

Behov for skjulte kolonner