Rapporter og rapportfunksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Rapporter og rapportfunksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapporter kan deles inn i standard rapporter og rapporter laget med programmets rapportgenerator.

Følgende standard rapporter er tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering:

Offentlig regnskap

Konsern - iår - ifjor

Konsern og morselskap - i år - i fjor

Annet oppsett av offentlig regnskap kan foretas med Rapportgenerator, se nedenfor

Offentlig regnskap - kontospesifisert

Samme innstillinger som for offentlig regnskap

Kontantstrømoppstilling

Konsern - iår - ifjor

Annet oppsett av offentlig regnskap kan foretas med Rapportgenerator, se nedenfor

Horisontal konsernrapport

Kolonner for hvert selskap med opprinnelig saldo, sum opprinnelig saldo, sum elimineringer og sun konsern.

Elimineringer

Elimineringer sortert på eliminerings-ID

Elimineringer sortert på konto

Elimineringer sortert på selskap

Rapportgenerator

Med rapportgeneratoren kan du sette opp egne rapporter, med egne kolonneoppsett, og egne eller standard linjeoppsett.

Rapportgeneratoren gir deg også muligheter til å sette opp rapporter basert på offentlig regnskap eller kontantstrømoppstilling med egne kolonneoppsett tilpasset dine rapporteringsbehov.

Rapportgeneratoren gir deg mulighet til å sette opp egne rapporter, med egne linjebeskrivelser og egne eller standard kolonneoppsett.

Visma Finale Analyse

Visma Finale Analyse inneholder en rekke standard rapporter i tillegg til muligheter for egendefinerte oppsett av analyserapporter, som kan inneholde både grafiske og tabellariske presentasjoner av regnskapsdata og nøkkeltall.

Det finnes mer enn 750 ulike nøkkeltall, i tillegge til at du har tilgang til regnskapslinjer eller konti som nøkkeltall i disse rapportene.

Du kan enkelt endre periodeinnstillinger på rapportene når de vises på skjerm, slik at du f.eks. kan få samme rapport, men med aktiv rapportperiode som er en annen periode enn den perioden som er det aktive regnskapsperioden på klienten. For å gjøre dette, trykker du på verktøyknappen Periodevalg og velger en annen aktiv regnskapsperiode.