Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er mulig med innlesing der man anvender selskapsandel ved innlesingen.

Vær oppmerksom på at denne funksjonen kun skal anvendes ved proporsjonal konsolidering, og ikke dersom man skal ha minoritetsinteresser.

Denne funksjonaliteten består av følgende elementer:

Oppsett av programmet:

Opprettelse av tilleggsvariabler for andeler

Oppsett av det enkelte datterselskap

Vedlikehold av periodiske data

Vedlikehold av andeler

Innlesing av saldotall

Opprettelse av tilleggsvariabler for andeler

Før man kan sette opp det enkelte datterselskap, må man opprette de selskapsandeler som er aktuelle.

Dette gjøres i funksjonen for tilleggsvariabler, som man finner i menyen "Redigere tilleggsvariabler" på oppgave-skillekortet i naviatoren.

og bilde for opprettelse av tilleggsvariabelen fremkommer, der man gjør følgende valg:

Selskapsandeler endres normalt ikke ofte, slik at det er en fordel at man ikke velger nullstilling av andel ved ny periode og ved nytt år.

Her oppretter man de valuta-variablene som man ønsker. Det er mulig å ha ulike valutakurser for ulike kontoserier, se nedenfor om oppsett av datterselskapene.

Oppsett av det enkelte datterselskap

Under oppsett av det enkelte datterselskap velges funksjon for innlesing i valuta:

Her velger man valutakursen som er ønskelig for de enkelte kontiene eventuelt også for kontoserier.

Det valget som her gjøres, gjelder kun for det valgte selskapet, og må, dersom det er flere selskaper som skal omregnes, settes opp for hvert enkelt selskap.

Her velger man hvilken tilleggsvariabel som skal anvendes for henholdsvis balanse- og resultatkonti. Det er også mulig å registrere særskilte kurser for angitte kontoserier i nedre det av bildet.

Dette valget omregner saldotallet til angitt prosentandel av saldotallet.

Dersom man ønsker å lese inn balansesaldo til en enkelt konto ved enlinjes konsolidering, kan man sette opp innlesing av alle saldotall til samme konto, henholdsvis for resultat- og balansekonti:

Eiendelskonti til andelskontoen, konto 1352 i eksempelet nedenfor

Gjeldskonti til andelskontoen, konto 1352 i eksempelet nedenfor

Egenkapitalkonti til egenkapital, konto 2050 i eksempelet nedenfor.

Inntekts- og kostnadskonti til en enkelt inntektskonto, konto 8000 i eksempelet nedenfor

Disponeringskonti til disponeringskonti.

Ved innlesing av saldotall vil det fremkomme en differanse i saldoene til slutt, som vil plasseres som saldo på konto som er angitt for konto for omregningsdifferanse.

Vedlikehold av andeler

Vedlikehold av andeler foretas i menyen for tilleggsvariabler, der man legger inn andelen som gjelder for den enkelte periode for den enkelte andelen:

Ved innlesing av saldotall for budsjett, kan dette også leses inn i andel med omregning. Her kan man registrere budsjetterte andeler.

Innlesing av saldotall

Innlesing av saldotall foretas som vanlig, og ved omregning vil det automatisk bli foretatt omregning av vsaldotallene etter angitt andelsoppsettet.

Dersom andelene i % ønskes endret, vil man måtte foreta ny innlesing av datterselskapet etter at andelene er endret. Omregningen foretas kun under selve innlesingen.

Les mer:

Innlesing av saldotall

Innlesing med valuta