Innlesing med valuta

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Innlesing med valuta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er mulig med innlesing der man anvender valutaomregning ved innlesingen.

Denne funksjonaliteten består av følgende elementer:

Oppsett av programmet:

Opprettelse av tilleggsvariabler for valutakurser

Oppsett av det enkelte datterselskap

Vedlikehold av periodiske data

Vedlikehold av valutakurser

Innlesing av saldotall

Se også:

Informasjon om saldotall i valuta og i norske kroner

Opprettelse av tilleggsvariabler for valutakurser

Før man kan sette opp det enkelte datterselskap, må man opprette de valutakurser som er aktuelle.

Dette gjøres i funksjonen for tilleggsvariabler, som man finner i menyen "Redigere tilleggsvariabler" på oppgave-skillekortet i navigatoren.

og bilde for opprettelse av tilleggsvariabelen fremkommer, der man gjør følgende valg:

Her oppretter man de valuta-variablene som man ønsker. Det er mulig å ha ulike valutakurser for ulike kontoserier, se nedenfor om oppsett av datterselskapene.

Oppsett av det enkelte datterselskap

Under oppsett av det enkelte datterselskap velges funksjon for innlesing i valuta:

Her velger man valutakursen som er ønskelig for de enkelte kontiene eventuelt også for kontoserier.

Det valget som her gjøres, gjelder kun for det valgte selskapet, og må, dersom det er flere selskaper som skal omregnes, settes opp for hvert enkelt selskap.

Her velger man hvilken tilleggsvariabel som skal anvendes for henholdsvis balanse- og resultatkonti. Det er også mulig å registrere særskilte kurser for angitte kontoserier i nedre det av bildet.

Følgende innlesingsmetoder er mulig å velge:

Saldotall i valuta:

Dette valget omregner saldotallet til norske kroner ved å ta saldotallet og multiplisere med valutakursen.

Periodebevegelser i valuta:

Her vil programmet finne endring i valutasaldo i perioden, og omregne denne med angitt valuta, og deretter legge saldoen til saldoen som var ved utgangen av foregående periode.

Saldo IB i valuta, deretter periodebevegelser:

Her vil programmet finne endring i valutasaldo i regnskapsåret, og omregne denne med angitt valuta, og deretter legge saldoen til saldoen som var ved utgangen av foregående år.

Eksempel på beregning av periodebevegelser:

Saldo ved periodestart i NOK er 1.000.000, og saldo i USD ved periodestart er USD 200.000.

Saldo ved periodeslutt er USD 300.000. Valutakurs er 5,45 kr/USD. Periodebevegelse er USD 100.000.

Saldo UB beregnes slik:

NOK 1.000.000 + (USD 300.000 - USD 200.000) * 5,45 kr / USD

= NOK 1.000.000 + USD 100.000 * 5,45 kr/USD

= NOK 1.000.000 + 545.000

= NOK 1.545.000

Ved innlesing av saldotall vil det fremkomme en differanse i saldoene til slutt, som vil plasseres som saldo på konto som er angitt for konto for omregningsdifferanse.

Vedlikehold av valutakurser

Vedlikehold av valutakurser foretas i menyen for tilleggsvariabler, der man legger inn kurser som gjelder for den enkelte periode for den enkelte valutakurs:

Ved innlesing av saldotall for budsjett, kan dette også leses inn i valuta med omregning. Her kan man registrere budsjetterte valutakurser.

Innlesing av saldotall

Innlesing av saldotall foretas som vanlig, og ved omregning vil det automatisk bli foretatt omregning av vsaldotallene etter angitt valutaoppsett.

Dersom valutakursene ønskes endret, vil man måtte foreta ny innlesing av datterselskapet etter at valutakursene er endret. Omregningen foretas kun under selve innlesingen.

Informasjon om saldotall i valuta og i norske kroner

Saldotallene er lagret både som saldotall i valuta og som saldotall i rapporteringsvalutaen.

Det er derfor mulig ved hjelp av rapportgeneratoren i programmet å lage rapporter som baserer seg på saldotallene i valuta.

Dette kan gjøres ved at man velger valutasaldo på rapporten eller velger valutasaldo i kolonneoppsettet.

Her er en illustrasjon av hvordan en hel rapport kan settes opp på et datterselskap:

Alternativt kan man på en kolonne i en kolonnesamling få opprinnelig valutasaldo på et selskap: