Oppkjøp og merverdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Oppkjøp og merverdier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oppkjøp og merverdier anvendes for å kunne avskrive på merverdiene automatisk, helt til merverdiene er fullt nedskrevet.

Funksjonen støtter utsatt skatt og merverdi, og du kan ha avskrivninger i beløp pr år eller med prosentvis avskrivning. Begge metodene er en lineær avskrivning ut fra opprinnelig merverdi.

Skjermbildet inneholder 2 skillekort, et oversiktskillekort og et registreringsbilde for den enkelte oppkjøpstransaksjon.

Du finner funksjonen i menyen Avslutning > Oppkjøp og merverdier.

Oversikt-skillekortet ser slik ut og har følgende funksjonalitet:

Ny transaksjon

Slett transaksjon

Redigere transaksjon

Vis aktive inneholder en sortering, slik at transaksjoner som er stanset i tidligere regnskapsår ikke vises.

Skillekortet Oppkjøp og merverdier inneholder oversikt over og oppsett av den enkelte elimineringstransaksjon:

Rediger gir deg mulighet til å redigere transaksjoner hvis transaksjonen ikke er i redigeringsmodus.

Til høyre i skjermbildet finnes det avkryssing for hvilke datasett som skal påvirkes av transaksjonen, som kan være Regnskap, Budsjett eller eventuelle andre datasett.

Årlig avskrivning kan angis i beløp eller prosent.

Start beregning er perioden hvor oppkjøpet fant sted, og starter avskrivninger fra denne perioden.

Start postering angir hvilken regnskapsperiode som skal inneholde posteringer av denne transaksjonen.

Stopp periode er den siste regnskapsperiode som skal ha beregning av posteringer fra denne transaksjonen.

Grunnlags- og resultatkontoer for de enkelte beløpslinjene vises i kolonnene grunnlagskonto og resultatkonto.

De enkelte linjene:

Brutto grunnlag

Brutto grunnlag er opprinnelige merverdi brutto, og reduseres med avskrivninger i perioden. Avskrivninger beregnes for hver periode fra og med start beregning, og månedlig avskrivning er:

Prosent: Brutto grunnlag opprinnelig beløp * Prosentsats / 100 / 12.
Beløp: Årlig avskrivning beløp / 12
Avskrivninger begrenses til null, eventuelt til angitt stopp-periode. Hvis man skal ha stående en restverdi f.eks. på 50% av brutto grunnlag, må man derfor opprette to transaksjoner, den ene stopper i en fremtidig stopp-periode som gir 50% avskrivning, og fra og med denne fremtidige perioden registrerer man en transaksjon med avskrivning på kr 0.

Brutto Utsatt skatt

Brutto Utsatt skatt er i alle perioder lik brutto grunnlag restverdi * utsatt skatt prosent.

Netto grunnlag

Netto grunnlag  er i alle perioder brutto grunnlag minus brutto utsatt skatt.

Minoritet brutto andel

Minoritet brutto andel beregnes for alle perioder til periodens brutto grunnlag etter avskrivninger multiplisert med minoritetsandelen.

Minoritet utsatt skatt

Minoritet utsatt skatt beregnes for alle perioder til periodens brutto utsatt skatt multiplisert med minoritetsandelen.

Minoritet netto

Minoritet netto utgjør minoritetens brutto andel med fradrag for utsatt skatt minoritet.

Majoritet netto andel

Majoritet netto andel  er lik netto grunnlag med fradrag for minoritet netto.

De enkelte kontiene:

Brutto grunnlag

Brutto grunnlag Grunnlagskonto brukes til å postere periodens restverdi av brutto grunnlag med positivt beløp.

Brutto grunnlag Resultatkonto brukes til å postere avskrivninger av brutto grunnlag hittil i år med positivt beløp..

Brutto Utsatt skatt

Brutto Utsatt skatt Grunnlagskonto brukes til å postere periodens restverdi av utsatt skatt med negativt beløp.

Brutto Utsatt skatt Resultatkonto brukes til å postere utsatt skatt av avskrivninger hittil i år med negativt beløp.

Minoritet

Minoritet brutto andel Resultatkonto brukes til å postere minoritetens andel av avskrivninger hittil i år med negativt beløp.

Minoritet utsatt skatt  Resultatkonto brukes til å postere minoritetens andel av utsatt skatt hittil i år med positivt beløp.

Minoritet netto Grunnlagskonto brukes til å postere periodens restverdi av netto minoritet med positivt beløp.

Majoritet

Majoritet netto andel grunnlagskonto brukes til å postere netto egenkapitaleffekt av transaksjonene, med negativt beløp.

Majoritet netto andel Resultatkonto brukes til å postere netto resultateffekt av transaksjonene, med negativt beløp.

Sum transaksjoner

Summen av alle disse transaksjonene blir null.

Se også:

Praktisk eksempel på oppkjøp