Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse > Tallsett >

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tilgjengelige tallsett for Visma Finale Årsoppgjør i Visma Finale Analyse er de tallsett som er definert nedenfor.

Den interne definisjonen er medtatt for de brukere som ønsker å lage egendefinerte tallsett, og forklaring til dette finnes under tabellen.

Det er mulig med egendefinerte tallsett, og de tilgjengelige tallsettene er derfor vist nedenfor sammen med forklaringer til innholdet.

Hvordan egendefinerte tallsett kan opprettes, se Opprettelse av egendefinerte Analyseobjekter.

De tallsettene som er tilgjengelig, vises i listen over tallsett i alle analyserapporter.

Nedenfor vises en definisjonsstruktur for definisjon av egne tallsett, som kan gjøres ved opprettelse av egendefinerte analyseobjekter.

Definisjonstruktur:

Linjestruktur type 1:

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

A[;B][;C]......[;n] [\S1[;S2]......[;Sn]

Forklaring:

A,B,C.....n = kolonner i tallsettet

S1,S2.....Sn = Skjulte kolonner i tallsettet.

[x] = x kan utelates

Skjulte kolonner benyttes hvis det er nødvendig å ha tall for flere perioder tilgjengelig. For å finne inngående balanse for et tallsett, bør man derfor alltid ha en periode ekstra tilgjengelig. Kolonner som vises og skjulte kolonner skilles med \ (backslash).

Kolonner innenfor linjer:

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

DEF [O="kolonneoverskrift"] [T="%"]

Forklaring:

O="kolonneoverskrift" angir at kolonneoverskriften kan angis særskilt

T="%" angir at dette er en kolonne som skal formateres uten avrunding til hele kr 1.000 og vises med 2 desimaler. Dersom T="%" utelates, vil tallene bli formatert som heltall og vist i hele kr 1.000.

[x] = x kan utelates

Tillatte variabler for DEF:

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

P = Angir årets tall

P-1 = Fjorårets tall

P-n = Tall fra n år tilbake

FORMEL(x) = Angir at dette er en formel med utregning av kolonner. Kolonnene er i rekkefølge A, B, C osv. der også skjulte kolonner inngår.

Formler kan beskrives med alminnelige regnearter og må angis som !A (utropstegn og kolonne, her kolonne A) og der heltall kan være med i beregningen. FORMEL((!A - !B)/!B * 100) angir kolonne A minus kolonne B i % av kolonne B.

Eksempel:

P;P-1;FORMEL((!A - !B)/!B * 100) T="%" O="Endring %" betyr at kolonne A skal ha årets tall, kolonne B fjorårets tall og kolonne C

Linjestruktur type 2:

Faste funksjoner av type F_PERIODE_PR_AAR(12) som returnerer et fast kolonneoppsett og faste overskrifter.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering