Periodiske elimineringsposteringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Periodiske elimineringsposteringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Periodiske elimineringstransaksjoner skal gjelde kun for den aktive regnskapsperiode.

Dette er ikke en egen funksjon i programmet, men anvender samme funksjon som for Faste elimineringsposteringer. Du velger funksjonen Avslutning > Elimineringer.

Denne funksjonen har en 2-nivå funksjonalitet:

Nivå 1 er et gruppenivå. På dette nivået fastsetter du:

Gruppens navn

Periode som transaksjonene skal gjelde for

Datasett som transaksjoner skal skapes for (Regnskap, budsjett og eventuelle andre datasett).

Nivå 2 er transaksjonsnivået, der du registrerer de enkelte transaksjonene i gruppen.

Når du har transaksjoner kun for inneværende regnskapsperiode, anbefaler vi følgende fremgangsmåte:

Du oppretter EN gruppe transaksjoner, og her angir du ETT datasett, enten Regnskap, Budsjett eller et datasett.

Du angir inneværende periode både som startperiode og sluttperiode

Navngivning av gruppen foretas gjerne med å angi måned og år i gruppenavnet.

Du registrerer deretter de enkelte transaksjonene i transaksjonsregistreringen.

Se også:

En nærmere beskrivelse av funksjonaliteten finner du i emnet Elimineringsfunksjonen.