De enkelte postene i RF-1217 Forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

De enkelte postene i RF-1217 Forskjeller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hjelpetemaet med en praktisk tilnærming til forskjellsskjemapostene, har en gjennomgang post for post i forskjellsskjemaet for å få korrekt behandling av alle poster i forskjellsskjemaet.

Følgende poster finnes i RF-1217 Forskjeller (Forskjellsskjemaet):

Forskjeller som påvirker betalbar skatt:

Varige driftsmidler (Post 1-3)

Langsiktige fordringer og gjeld i valuta (Post 11-13)

Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved årsslutt (Post 21-23)

Varebeholdning (Post 31-33)

Utestående fordringer (Post 41-44)

Gevinst- og tapskonto (Post 51)

Betinget skattefrie avsetninger (Post 52)

Uopptjent inntekt (Post 53)

Andre avsetninger for forpliktelser (Post 54)

Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter, prosjekter mv (Post 70)

Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap (Post 71)

Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond (innskudd) (Post 72)

Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Post 73)

Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser (Post 74)

Andre forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier/resultat (Post 81-83)

Korreksjonsposter:

Differanse mellom balanseførte verdier og virkelig verdi på fusjons-/fisjonstidspunktet (Post 91)

Fradrag for skattefri gevinst ved overdragelse til konsernselskap (post 93)

Tillegg for differanse ved overføring av eiendeler fra konsernselskap (Post 94)

Forskjeller som ikke påvirker betalbar skatt:

Aksjer og andre verdipapirer (Post 111-113)

Andeler i deltakerlignede selskaper (Post 121-123)

Akkumulert framførbart underskudd (Post 130)

Latent skattefri gevinst ved realisasjon av eiendel overført skattefritt fra konsernselskap (post 135)

Ubenyttet Godtgjørelse på aksjeutbytte / kreditfradrag til framføring . . .(Post 140)

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt /utsatt skattefordel:

Sum positive forskjeller (Post 170)

Sum negative forskjeller inkludert korreksjonsinntekt (Post 180)

Andel av negative forskjeller i post 180 som kan utlignes . . (Post 181)