Varige driftsmidler (Post 1-3)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Varige driftsmidler (Post 1-3)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten Varige driftsmidler inkl. goodwill har 3 poster:

Post 1 Regnskapsmessige verdier for varige driftsmidler.

Post 2 Skattemessige verdier for varige driftsmidler

Post 3 Forskjeller mellom post 1 og post 2

Post 1 Regnskapsmessige verdier for varige driftsmidler inkl goodwill

Regnskapsmessige verdier for denne forskjellsskjemaposten henter verdier fra bokført verdi i år (kolonne II) og i fjor (kolonne I) for konti som er henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Post 2 Skattemessige verdier for varige driftsmidler inkl. goodwill

Fjorårets verdi (kolonne I) henter verdier fra:

Alle automatisk opprettede RF-1084 Saldoskjema post 102 Saldogrunnlag pr 1.1. med fradrag av verdi i post 115 nedre grense for avskrivninger.

Bokført verdi pr 1.1. for alle varige driftsmidler med skattemessig behandling lik "Skattemessige lineæravskrivninger".

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i fjor" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Årets verdi (kolonne II) henter verdier fra:

Alle automatisk opprettede RF-1084 Saldoskjema post 111 Saldogrunnlag pr 31.12. med fradrag av verdi i post 115 nedre grense for avskrivninger.

Bokført verdi pr 31.12. for alle varige driftsmidler med skattemessig behandling lik "Skattemessige lineæravskrivninger" (Nedskrevet verdi-feltet for post 120 og 121).

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i år" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Alle verdier nevnt foran summeres inn i posten, slik at dobbelt registrering av verdier (registrering av sk.m. verdi i kontoplanen for driftsmidler som er på saldoskjema, medfører at verdiene blir summert sammen, og skattemessig verdi blir dermed for høy.

Iaktta følgende med hensyn til varige driftsmidler:

 

Driftsmidler som har saldogruppefeltet satt til saldogruppe a-j eller skattemessig lineæravskrivninger samles på egne konti atskilt fra driftsmidler med saldogruppefeltet satt til kun regnskapsmessige avskrivninger eller ingen avskrivning.

Konti med driftsmidler som har saldogruppefeltet satt til saldogruppe a-h eller skattemessig lineæravskrivninger skal IKKE ha avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år og skal ha verdien 0,- (null) i feltene sk.m.31.12.ifjor og sk.m.31.12.iår.

Driftsmidler som har saldogruppefeltet satt til kun regnskapsmessige avskrivninger holdes atskilt fra driftsmidler med saldogruppefeltet satt til ingen avskrivning.

Konti med saldogruppefeltet satt til kun regnskapsmessige avskrivninger skal normalt ikke ha avkrysning i feltet RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år og skal ha verdien 0,- (null) i feltene sk.m.31.12.ifjor og sk.m.31.12.iår.

Konti med saldogruppefeltet satt til ingen avskrivninger skal normalt ha avkrysning i feltet RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år slik at det ikke oppstår forskjeller på disse kontiene. Dette gjelder f.eks. tomter mv.

Dersom f.eks. tomter eller kunst mv. som det ikke gis skattemessig avskrivninger for, ikke er lagt inn i driftsmiddelkartoteket, bør disse være på særskilte konti atskilt fra driftsmiddelkartoteket. Disse kontiene skal normalt ha avkrysning i feltet RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år slik at det ikke oppstår forskjeller på disse kontiene.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Filter for å finne feil i varige driftsmidler

Vanlige brukerfeil for denne forskjellsskjemaposten