Tips om håndtering av konti for enklest mulig registrering av forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Tips om håndtering av konti for enklest mulig registrering av forskjeller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved overføring til nytt år blir verdiene for skattemessige verdier nullstilt i det nye regnskapsåret.

Dette gjelder likevel ikke for konti som har avkrysning for at skattemessige verdier skal være lik regnskapsmessige verdier.

Dette kan man utnytte for å få enklest mulig registrering av skattemessige verdier.

Hvis man har konti som jevnt over har forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og denne forskjellen er konstant, kan man løse dette med å ha 2 konti for denne posten.

Et eksempel kan være aksjer som er nedskrevet, og nedskrivningen ønskes registrert som en forskjell i regnskapet.

Hvis man løser dette ved å plassere nedskrivningen på en egen konto (konto 1), og deretter på konto for anskaffelseskost sette avkrysning for at skattemessige verdier skal være lik den regnskapsmessige. På nedskrivningskontoen (konto 2) settes ikke slik avkrysning, og skattemessig verdi på kontoen lar man stå til kr 0,-.

Ved overføring til nytt år, vil konto 1 automatisk få skattemessig verdi lik anskaffelseskost pga avkrysning for at skattemessig verdi er lik regnskapsmessig verdi. Konto 2 derimot, vil få skattemessig verdi kr 0,-, og forskjellen på aksjene beholdes automatisk.