Vanlige brukerfeil for forskjeller vedr. varige driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Vanlige brukerfeil for forskjeller vedr. varige driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Post 2 skattemessige verdier er betydelig for høyt:

Den mest vanlige feilen for denne forskjellsskjemaposten er at post 2 skattemessige verdier inneholder omtrent doble verdier.

Dette skyldes at skattemessige verdier har 2 kilder til verdier:

Skattemessige verdier registrert i kontoplanen

Saldoskjemaverdier registrert på saldoskjema

Dette skyldes som oftest at det er krysset av for at regnskapsmessige og skattemessige verdier skal være like i redigering av kontoplanen.

Feilen rettes opp ved at man velger funksjonen for redigering av kontoplan, og velger skillekortet "Skattemessige verdier". På dette skillekortet må følgende gjøres:

Alle konti som har lenking mot forskjellsskjemaposten Varige driftsmidler inkl. goodwill gjennomgås. Alle konti som har driftsmidler som er på saldoskjema, skal IKKE ha avkrysning for at Skm.=RM for året eller fjoråret.

Når avkrysning for Skm=RM fjernes, må skattemessige verdier også settes til kr 0,-.

Skattemessig lineæravskrivninger og formue

Driftsmidler som avskrives med skattemessige lineæravskrivninger skal normalt ikke være lenket mot næringsoppgavens poster for driftsmidler som skal avskrives etter saldoreglene. For at slike driftsmidler skal tas med ved formuesfastsettelse, bør konti med skattemessige lineæravskrvninger være lenket mot næringsoppgavens post 1290 (f.eks. standard kontokode 1290).

Dersom en konto inneholder både driftsmidler som inngår i saldogruppe a-i og driftsmidler som er avskrevet med skattemessige lineæravskrivninger, kan dette medføre problemer ved formuesfastsettelsen, ved at formuesverdien blir feil. Se i tilfelle også hjelpetekst til skjemasider med formue, f.eks. RF-1028 Selvangivelse for AS side 4.

Generelt bør derfor alltid driftsmidler med skattemessig lineæravskrivninger bokføres på egne konti, som ikke inneholder driftsmidler avskrevet etter saldoreglene, og kontoen kan f.eks. ha standardkontokode 1290, eventuelt standardkontokoder som gjelder immaterielle eiendeler for immaterielle eiendeler avskrevet med skattemessig lineæravskrivninger.

Tomt, kunst og andre ikke avskrivbare eiendeler inngår ikke i post 2 Skattemessige verdier.

Slike driftsmidler inngår normalt ikke på saldoskjema. Dersom det ikke er registrert skattemessige verdier for slike driftsmidler i kontoplanen, vil disse driftsmidlene dermed ikke få skattemessige verdier inn i kontoplanen.

Det må derfor registreres skattemessige verdier for disse driftsmidlene i menyen Konto > Redigering av kontoplan.

Driftsmidler med skattemessig lineæravskrivning framkommer ikke på saldoskjema:

Dette skyldes normalt at driftsmidlene ikke har fått registrert skattemessig behandling korrekt i redigering av driftsmiddel. Ofte har disse driftsmidlene fått skattemessig behandling for "Kun regnskapsmessige avskrivninger" mens korrekt saldoskjemainformasjon skal være "Skattemessig lineæravskrivning". Dette registreres i samme felt som man velger hvilket saldoskjema et driftsmiddel skal tilhøre.

Driftsmidler i gruppe e, f, g, h eller b blir ikke overført til gevinst- og tapskonto

Dette skyldes som oftest at det finnes mer enn ett driftsmiddel registrert på samme saldoskjema. Dermed oppfatter ikke programmet at alle driftsmidler på et saldoskjema er solgt, og saldoverdien "henger igjen" på saldoskjemaet.

For å få dette korrekt, må man enten foreta registrering av salg på alle driftsmidlene som tilhører samme saldoskjema, eller man må splitte saldoskjemaet i 2 saldoskjemaer dersom ikke alle driftsmidler i en saldogruppe er solgt. Dette gjøres ved å henvise saldogruppenummeret på gjenværende driftsmidler til et nytt saldoskjemanummer, samt eventuelt splitte saldoverdi pr 1.1. på disse 2 saldoskjemaene.