Akkumulert framførbart underskudd (Post 130)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Akkumulert framførbart underskudd (Post 130)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten henter verdiene i denne posten fra skatteberegningsfunksjonen i menyen Avslutning > Skatteberegning Skillekort Fremførte verdier, Underskudd.

Gjeldsettergivelse i inntektsåret registreres også der, og vil gå til fradrag i fremført underskudd eller årets underskudd i beregningav underskudd til fremføring til senere år.

Beregning av underskudd vises i menyen og på selvangivelsens side 2.