Tillegg for differanse ved overføring av eiendeler fra konsernselskap (Post 94)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Tillegg for differanse ved overføring av eiendeler fra konsernselskap (Post 94)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette feltet kan enten registreres direkte i skjema eller registreres ved salg av driftsmidler i Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger. Det anskaffede driftsmiddelet registreres, og mes dette driftsmiddelet er aktivt, anvendes knappen Registrere konserninterne overføringer.

I dialogvinduet som da kommer fram, registreres skattemessig nedskrevet verdi på driftsmiddelet på anskaffelsestidspunktet (kun på årets anskaffelse!). Verdien som registreres, vil framkomme som anskaffelse på saldoskjemaet, mens hele anskaffelseskostnaden ikke vil framkomme på saldoskjemaet.

Deretter vil kjøpesum for driftsmiddelet minus skattemessig nedskrevet verdi bli overført til denne posten.

Dersom det registreres verdi direkte i posten i RF-1217 Forskjeller, vil ikke verdi overføres direkte fra driftsmiddelkartoteket, slik at et direkte registrert/overstyrt beløp i RF-1217 medfører at verdien som overføres fra driftsmiddelkartoteket må inkluderes i verdien som registreres direkte i posten.

Dataregistrering foretas i menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger på det enkelte driftsmiddelet med verktøyknappen Registrere konserninterne overføringer. I bildet som da framkommer, registreres skattemessig verdi på driftsmiddelet, og forskjell mellom salgssum og saldoverdi framkommer i dette feltet. registreringsbildet ser slik ut:

Se også

Fradrag for skattefri gevinst ved overdragelse til konsernselskap (post 93)