Fradrag for skattefri gevinst ved overdragelse til konsernselskap (post 93)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Fradrag for skattefri gevinst ved overdragelse til konsernselskap (post 93)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette feltet kan enten registreres direkte i skjema eller registreres ved salg av driftsmidler i Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger. Det solgte driftsmiddelet aktiveres, og knappen Registrere konserninterne overføringer anvendes.

I dialogvinduet som da kommer fram, registreres skattemessig nedskrevet verdi på driftsmiddelet. Verdien som registreres, vil framkomme som utskillelse på saldoskjemaet, mens salgspris ikke vil framkomme på saldoskjemaet.

Deretter vil salgssum for driftsmiddelet minus skattemessig nedskrevet verdi bli overført til denne posten.

Dersom det registreres verdi direkte i posten i RF-1217 Forskjeller, vil ikke verdi overføres direkte fra driftsmiddelkartoteket, slik at et direkte registrert/overstyrt beløp i RF-1217 medfører at verdien som overføres fra driftsmiddelkartoteket må inkluderes i verdien som registreres direkte i posten.

Dataregistrering foretas i menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger på det enkelte driftsmiddelet med verktøyknappen Registrere konserninterne overføringer. I bildet som da framkommer, registreres skattemessig verdi på driftsmiddelet, og forskjell mellom salgssum og saldoverdi framkommer i dette feltet. registreringsbildet ser slik ut:

Tilgang og avgang styres til post 91, 92, 93 eller 94 i forskjellsskjemaet etter valg i nedre del av bildet.