Andel av negative forskjeller i post 180 som kan utlignes . .  (Post 181)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Andel av negative forskjeller i post 180 som kan utlignes . .  (Post 181)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verdien til denne posten er:

Alle negative forskjeller i forskjellsskjemaet

minus verdi som registreres på linjen "+ skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke kan utlignes" som finnes på menyen Avslutning > Skatteberegning > skillekortet Utsatt skatt.

Om registreringsbildet, se Skatteberegning - utsatt skatt.

Dersom utsatt skattefordel ikke blir regnskapsført (valg i skillekort Utsatt skatt i skatteberegningen), vil grunnlaget automatisk komme i denne posten, og beløp i post 182 blir beregnet til kr 0,-.

Når det gjelder fjorårstall, blir beløpet i post 181 automatisk beregnet til saldo på 2120 Utsatt skatt med fradrag for saldo på konto 1070 Utsatt skattefordel, og deretter dividert med skattesatsen.