Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved årsslutt (Post 21-23)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved årsslutt (Post 21-23)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Regnskapsmessige verdier i fjor:

Utgående saldo i fjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Regnskapsmessige verdier i år:

Utgående saldo i år på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i fjor:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i fjor" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i år:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i år" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Standardkonti

Det finnes følgende standardkontokoder for anleggskontrakter:

STD 1535 Anleggskontrakter direkte tilvirkningskostnad

Her føres brutto direkte tilvirkningskost opp. Kontoen er henvist til forskjellsskjemapost 21-23 Tilvirkningskontrakter og har avkryssing Skm.=RM, slik at det ikke blir midlertidige forskjeller fra denne kontoen.

STD 1536 Anleggskontrakter indirekte kostnader & fortjeneste

Her føres opp indirekte kostnader og fortjeneste. Kontoen er henvist til forskjellsskjemapost 21-23 Tilvirkningskontrakter og har ikke avkryssing Skm.=RM, slik at skattemessig verdi blir 0 for denne kontoen, og hele kontosaldoen skaper forskjell.

Dersom det er indirekte kostnader og fortjeneste som gjelder f.eks. regningsarbeid som skal inntektsføres i året, som skal inntektsføres i året, føres dette manuelt inn som skattemessig verdi på kontoen, slik at denne delen av kontosaldoen gir skattemessig inntektsføring i året. Den delen som skal inntektsføres i året kan også medtas på STD-konto 1535, slik at skattemessig verdi på konto med STD 1536 beholdes med 0 i verdi.

STD 1537 Anleggskontrakter akontofakturert

Akontofakturert beløp som ikke påvirker forskjellsskjemapost 21-23 Tilvirkningskontrakter, slik at post 21-23 vises brutto. Denne kontoen er ikke henført til forskjellsskjema, og skaper ikke forskjell.

STD 1539 Anleggskontrakter overført til forskudd fra kunde

Denne kontoen anvendes som motpost til STD 2900 Forskudd fra kunde for å overføre negativ balanseført verdi fra eiendeler til gjeldssiden for de anleggskontrakter som har netto forskuddsbetalt beløp. Kontoen er ikke henført til forskjellsskjemaet.

STD 2987 Avsatt til tap på tapskontrakter

Denne kontoen er henført til forskjellsskjemapost 70 Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter og har ikke avkryssing Skm=RM, slik at dersom skattemessig verdi ikke registreres på kontoen, vil generere en forskjell lik avsetningsbeløpet. Regnskapskontoen medtas ikke som skattemessig gjeld ved formuesligningen.

STD 2971 Fremtidig garantiytelse

Avsetning for forventet fremtidig garantiytelse

STD 2900 Forskudd fra kunder

Denne kontoen er ikke henført til forskjellsskjemaet, og anvendes til å føre opp forskudd fra kunde som gjeldspost. Se foran om STD 1539.

STD 3250 Endring ikke fakturert arbeid utenfor mva-område

Dette er balansekontoen som anvendes til å regnskapsføre årets endring i anleggskontrakter, STD 1535, STD 1536 og STD 1537.

STD 7860 Tap på kontrakter

Her regnskapsføres endring i tapsavsetning, jfr STD 2987.

STD 7550 Garantikostnad

Her kostnadsføres endring i forventet fremtidig garantiytelse.

Eksempel på regnskapsførsel av anleggskontrakt og anvendelse av standardkontokodene foran:

 

Eksempel

RM-verdi

Skm. verdi

Regnskapsførsel

Direkte kostnader på anleggskontrakter under arbeid

4.000.000

4.000.000

Debet STD 1535 (Avkryssing Skm. = RM)

Indirekte kostnader på regningsarbeid til beskatning

200.000

200.000

Debet STD 1535 (Avkryssing Skm. = RM)

Fortjeneste på regningsarbeid til beskatning

100.000

100.000

Debet STD 1535 (Avkryssing Skm. = RM)

Indirekte kostnader med utsatt beskatning

1.000.000

0

Debet STD 1536 (Skm. verdi kr 0, ikke avkryssing Skm = RM)

Fortjeneste med utsatt beskatning

800.000

0

Debet STD 1536 (Skm. verdi kr 0, ikke avkryssing Skm = RM)

= Samlet brutto balanseført verdi

6.100.000

4.300.000

 

- Akontofakturert til kunde

-5.300.000

 

Debet STD 1537 (alternativt STD 1535 dersom netto presentasjon ønskes i post 21/22 i RF-1217 Forskjeller.

= Netto balanseført verdi før avsetninger

800.000

 

 

Avsetning til tap på tapsprosjekter

-250.000

0

Kredit 2987, Debet STD 7860

Avsetning for fremtidige garantiytelser

-122.000

0

Kredit 2971, Debet STD 7550

= Netto balanseført verdi etter avsetninger

428.000

 

 


 

 


Netto balanseført verdi før avsetninger

800.000

 

 

+ Korrigering for forskudd fra kunder

300.000

 

Debet STD 1539, Kredit STD 2900

= Kundefordringer i balansen

1.100.000

 

 

 

Dette gir følgende balanseposter i regnskapet:

Balansepost

Beløp eksempel

Kommentar

Kundefordringer

1.100.000

STD 1535 + 1536 + 1537 + 1539

Forskudd fra kunder

-300.000

STD 2900

Annen kortsiktig gjeld

-372.000

STD 2987 + 2971

Netto verdi

428.000

 

Dette gir følgende oppføring i RF-1217 Forskjeller

(eksempel 1, brutto presentasjon, bruk av STD 1537 for akontofakturert arbeid):

 

Post i RF-1217 Forskjeller

Beløp eksempel

Kommentar

21 Regnskapsmessig opptjent inntekt

6.100.000

RM verdi fra STD 1535 og 1536

22 Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakter

4.300.000

Skm. verdi fra STD 1535, Skm. verdi for STD 1536 er kr 0.

= 23 Forskjell mellom RM og skm. verdi

1.800.000

(Som tilsvarer RM verdi på STD 1536).

- 70 Regnskapsmessig avsetning for tap på kontrakt

-80.000

STD 2987

- 54 Regnskapsmessig avsetning for forpliktelser

-122.000

STD 2971

= Netto skatteøkende forskjell i RF-1217 Forskjeller

1.598.000

 

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking

Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter (Post 70)

Andre avsetninger for forpliktelser (Post 54)