Utestående fordringer (Post 41-44)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Utestående fordringer (Post 41-44)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Utestående fordringer har 2 forskjellsskjemaposter:

Kundefordringer

Andre fordringer

Forskjellsskjemapostene har følgende kilde til verdier:

Regnskapsmessige verdier i fjor:

Utgående saldo i fjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Regnskapsmessige verdier i år:

Utgående saldo i år på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i fjor:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i fjor" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i år:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i år" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Standardkonti

STD-konto for kundefordringer er 1500, 1530, 1550 og 1580.

STD-konto for andre fordringer er en rekke konti i 1300-serien, 1500-serien, 1600-serien og 1700-serien.

Følgende regler gjelder for konti med forskjellsskjemahenvisningene:

Alle konti med henvisning til forskjellsskjemaposten Kundefordringer unntatt konto med STD-konto 1580 SKAL alltid ha avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år.

Alle konti med henvisning til forskjellsskjemaposten Andre fordringer unntatt konto med STD-konto 1585 SKAL alltid ha avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år.

Konti med STD-konto 1580 eller 1585 skal IKKE ha avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Manglende avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år for konti henvist til en av forskjellsskjemapostene Kundefordringer eller Andre fordringer (unntatt for kontiene med STD-konto lik 1580 eller 1585)

Det er krysset av for at RM=Sk.m. i fjor og RM=Sk.m. i år for konti med STD-konto 1580 eller 1585.

Det er registrert skattemessig verdi på konto med STD-konto 1585 Avsetning tap på andre fordringer. Denne kontoen skal normalt alltid ha 0,- (null) i feltene Sk.m.31.12.ifjor og Sk.m.31.12.iår.

Se også:

Filtre for feilsøk på utestående fordringer dette år

Filtre for feilsøk på utestående fordringer forrige år

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking