Bedriftsversjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introduksjon til Visma Finale Investor >

Bedriftsversjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Investor privat- og familieversjoner har kun mulighet til opprettelse av investorer som er privatpersoner.

 

Bedriftsversjonen finnes i 2 forskjellige utgaver, Firma-versjonen for ett enkelt firma, som er en selskapsinvestor, og klientversjonen, som gir deg muligheter til ubegrenset antall investorer som kan være enten selskap eller personlige investorer.

 

Bedriftsversjonen har muligheter til funksjoner som kun kan anvendes for selskapsklienter. Dersom en klient er angitt som en personlig investor, vil disse funksjonene heller ikke være tilgjengelig.

 

De funksjonene som er forbeholdt investorer av type Selskap, er følgende:

 

Kontospesifikasjon i Visma Finale Investor

 

I bedriftsversjonen av Visma Finale Investor er det mulig å henvise hvert aksjekjøp (verdipapirnummer.) til en hovedbokskonto. Rapporter kan også kjøres ut med kontospesifisert rapport. Kontoplanen vil kun være tilgjengelig dersom investoren er angitt å være et selskap. Les mer om dette under Kontoplan og Rapport - Beholdningsoversikt.

 

Eksport av data til Visma Finale Årsoppgjør

 

Dersom investoren er et selskap, vil investoren kunne knyttes til en klient i Visma Finale Årsoppgjør. Dermed kan en rekke opplysninger overføres til Visma Finale Årsoppgjør. Les mer om dette under Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør.

 

Verdivurdering:

 

Brukeren kan vurdere aksjenes bokførte verdier opp mot laveste verdis prinsipp, dvs. laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Bokført verdi kan være virkelig verdi fra forrige årsoppgjør, og dermed avvike fra både kostpris og dagens virkelige verdi. Ut fra bokført verdi kan man derfor få generert en nedvurdering til virkelig verdi eller en tilbakeføring av tidligere foretatte nedskrivninger. Les mer om funksjonen under Verdivurdering.

 

Verdivurderinger styres for kortsiktige og langsiktige investeringer hver for seg i Investoregenskaper - Regnskap.  Verdivurderingen vil kun være tilgjengelig dersom investoren er angitt å være et selskap, og forutsatt at regnskapsmessig behandling av gevinst og tap er satt til Salgssum - Bokført verdi. Dersom regnskapsmessig behandling er satt til Salgssum - Kostpris vil ikke verdivurderingen være tilgjengelig.

 

 

Postering av verdivurderinger

 

Posteringer fra verdivurderingsfunksjonen kan enkelt overføres til Visma Finale Årsoppgjør, slik at det genereres transaksjoner som posterer verdivurderingen automatisk i regnskapet, slik at regnskapet blir oppdatert med de verdivurderinger som er gjort i Visma Finale Investor. Les mer om dette under Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør.

 

Gevinst- og tapsberegning:

 

Brukeren kan, for hver enkelt investor, velge om gevinst- og tapsvurderingen skal foretas som differanse mellom salgssum og kostpris eller mellom salgssum og bokført verdi. Les mer om dette under Investoregenskaper - Regnskap, Gevinst- og tapsberegning og Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

 

Postering av gevinst- og tapsberegningen:

 

Posteringer fra gevinst- og tapsberegningen kan enkelt overføres til Visma Finale Årsoppgjør, slik at Visma Finale Årsoppgjør får oppdatert transaksjoner mellom investeringskontiene for aksjer og andre verdipapirer og gevinst- og tapskonti i regnskapet for gevinster og tap på aksjeinvesteringer. Les mer om dette under Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør.

 

Rapport Regnskapsmessig gevinst / tap:

 

Dersom selskapet er angitt med at gevinst- og tapsvurdering skal foretas mot kostpris, finner du rapporten Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap.

 

Eksport av avhendelsesopplysninger (RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv) for elektronisk innrapportering til Altinn via Visma Finale Årsoppgjør:

 

Dersom investoren er satt opp til å være et selskap, etableres det tilknytning til en Visma Finale Årsoppgjør-klient, om ønskelig. Dersom investoren er en person, er denne tilknytningen satt til Visma Finale Skatt.

 

Dersom du foretar overføring av data fra Visma Finale Investor til Visma Finale Årsoppgjør, kan du også velge å overføre opplysninger vedrørende RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv Dermed vil du være i stand til å sende inn ligningsoppgavene elektronisk til Altinn selv om du har aksjene registrert i Visma Finale Investor. Les mer om dette under Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør.