Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eksport av data til Altinn og til andre programmer >

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her kan du se hvordan du kan eksportere til Visma Finale Årsoppgjør, og hvordan du også kan sende inn opplysninger fra Visma Finale Investor til Altinn-portalen via Visma Finale Årsoppgjør:

 

Eksport av data til Visma Finale Årsoppgjør er kun tilgjengelig for Bedrift- og klientversjonen av programmet.

 

Gir brukeren muligheten til å følgende:

 

1.Eksport av status pr avslutningsdato (medfører at formuesverdi overføres til RF-1028 Selvangivelse for AS mv post 421 og post 461).
2.Eksport av posteringer for gevinst og tap (opprettes som automatiske tilleggsposteringer i Visma Finale Årsoppgjør).
3.Eksport av posteringer for verdivurderinger (opprettes som automatisk tilleggsposteringer i Visma Finale Årsoppgjør).
4.Eksportere realisasjoner for RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv (medfører at du kan hente inn disse transaksjonene i Visma Finale Årsoppgjør, slik at du kan sende inn data til Altinn fra Visma Finale Årsoppgjør inklusive data fra RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv fra Visma Finale Investor)

 

Verdier i pkt 4 som gjelder data til RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv må importeres manuelt i Visma Finale Årsoppgjør. Dette gjøres ved å åpne Visma Finale Årsoppgjør-klienten og gå inn i menypunktet Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Realisasjon av aksjer og trykke på verktøyknappen Importer salgstransaksjoner fra Visma Finale Investor. Denne knappen vil kun vises dersom det finnes data som kan importeres, og knappen skjules etter at import er foretatt:

 

 

Dersom noen av de eksporterte dataene senere ønskes slettet fra Visma Finale Årsoppgjør, må denne slettingen foretas fra Visma Finale Investor. Sletting foretas ved at du foretar ny eksport og fjerner avkryssingen for de verdiene som ikke ønskes overført til Visma Finale Årsoppgjør. Dersom alle avkryssingene fjernes, vil alle eksporterte data slettes.

 

Vær oppmerksom på at så lenge post 1, 2 og 3 er eksportert, vil verdiene komme inn automatisk. Verdiene for pkt 4 slettes manuelt fra menyen i Visma Finale Årsoppgjør ved å bruke Slett transaksjon i Visma Finale Årsoppgjør i menypunktet Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Realisasjon av aksjer.

 

Eksport av data til Visma Finale Årsoppgjør lager følgende filer i Visma Finale Årsoppgjør klientkatalog:

 

INXnnnnn.BEH        Beholdningsoversikt for utfylling av RF-1028 Selvangivelse for AS side 4. (1)

INXnnnnn.PGT        Posteringer av gevinst og tap som blir hentet inn som automatiske tilleggsposteringer. (2)

INXnnnnn.PVV        Posteringer av verdivurderinger som blir hentet inn som automatiske tilleggsposteringer. (3)

INXnnnnn.REA        Transaksjoner til RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv. (4)

 

nnnnn        =        Klientnummer i Visma Finale Årsoppgjør, med innledende nulltegn, f.eks. vil klient nr 1 få nnnnn = 00001

Dette gir følgende filnavn for klient nr 1 i Visma Finale Årsoppgjør:

INX00001.PVV, INX00001.REA, INX00001.PGT og INXnnnnn.BEH

 

 (1)        Dersom avkrysset for Eksport av status pr avslutningsdato

 (2)        Dersom avkrysset for Eksport av posteringer for gevinst og tap

 (3)        Dersom avkrysset for Eksport av posteringer for verdivurderinger

 (4)        Dersom avkrysset for Eksportere realisasjoner for RF-1059 Beholdning of realisasasjon av aksjer

 

Tidligere ble midlertidige forskjeller for aksjer eksport til Visma Finale Årsoppgjør (RF-1217 post 111 og 112). Denne verdien blir ikke eksportert nå, og dersom eksportfilen som inneholder denne verdien (filnavn INXnnnnn.BSV) finnes på klienten i Visma Finale Årsoppgjør, vil filen bli slettet når ny eksport av data blir foretatt fra Visma Finale Investor.

 

Se også:

Eksporter til Visma Finale Skatt

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Investoregenskaper - Regnskap

Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

Rapport - Formues/utbytterapport

Rapport - Beholdningsoversikt