Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten vises kun på investorer som er selskap. For investorer som er privatpersoner, se Rapport - Gevinst / tap.

 

Denne rapporten viser regnskapsmessig gevinst og tap på aksjer og andre verdipapirer. Du kan angi om gevinst og tap skal beregnes mot opprinnelig kostpris eller mot bokført verdi. Om dette se: Investoregenskaper - Regnskap og Bokførte verdier.

 

Denne rapporten har følgende kolonner:

 

KjøpsID

Teknisk identifikator for kjøpstransaksjonen.

 

Dato

Kjøpsdato.

 

Antall

Antall kjøpt.

 

Kurs

Kjøpskurs pr aksje/andel inkl. omkostninger.

 

Konto

Konto i kontoplanen for kjøpstransaksjonen.

 

Kjøpsandel

Andel som er solgt og gjenstand for gevinstberegning oppgitt som brøk (0,5000 angir 50%)

 

Netto salgssum

Salgssum etter fradrag for salgsomkostninger.

 

Bokført verdi

Bokført verdi på solgt andel av verdipapiret. (Vises kun hvis gevinst beregnes ut fra Gevinst - Bokført verdi, se Investoregenskaper - Regnskap)

 

Resultat

Netto salgssum med fradrag for bokført verdi. (Vises kun hvis gevinst beregnes ut fra Gevinst - Bokført verdi, se Investoregenskaper - Regnskap)

 

Kostpris

Kostpris på solgt andel av verdipapiret.  (Vises kun hvis gevinst beregnes ut fra Gevinst - Kostpris, se Investoregenskaper - Regnskap)

 

Gevinst

Netto salgssum med fradrag for kostpris. (Vises kun hvis gevinst beregnes ut fra Gevinst - Kostpris, se Investoregenskaper - Regnskap)

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

Rapporter - Oversikt

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Investoregenskaper - Regnskap

FIFU-beregning

Bokførte verdier