Rapport - Gevinst / tap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Gevinst / tap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten vises kun på investorer som er privatpersoner. For investorer som er selskaper, se Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap.

 

Denne rapporten viser en oversikt over alle kjøpstransaksjoner som har tilknytning til et salg.  Rapporten inneholder alle årets transaksjoner.

 

Denne rapporten har følgende kolonner:

 

KjøpsID

Teknisk identifikator for kjøpstransaksjonen.

 

Dato

Kjøpsdato.

 

Antall

Antall kjøpt.

 

Kurs

Kjøpskurs pr aksje/andel inkl. omkostninger.

 

Kjøpsandel

Andel som er solgt og gjenstand for gevinstberegning oppgitt som brøk (0,5000 angir 50%)

 

Netto salgssum

Salgssum etter fradrag for salgsomkostninger.

 

Kostpris

Kostpris på solgt andel av verdipapiret.

 

Gevinst

Netto salgssum med fradrag for kostpris.

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

Rapporter - Oversikt

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

FIFU-beregning