Rapport - Formues/utbytterapport

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Rapport - Formues/utbytterapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Denne rapporten viser en oversikt over formuesverdi og utbytte til bruk ved ligningen.  Rapporten viser alltid den samlede beholdningen, og det kan ikke foretas utvalgsbegrensninger for rapporten.

 

Rapporten inneholder følgende kolonner:

Verdipapirnavn (1) (2)

ISIN-nummer

Hvis ISIN er registrert på verdipapiret.

Antall (1) (2)

Antall verdipapirer i beholdning på årsoppgjørstidspunktet.

Pålydende (1) (2)

Pålydende verdi pr verdipapir.

Ligningsverdi (1) (2)

Ligningsverdi for hvert verdipapir. Ligningsverdien hentes fra verdipapiregenskaper. På verdipapirer som er ikke børsnotert, må verdien registreres med nedvurdert verdi (f.eks. 65% av formuesverdi). For børsnoterte papirer brukes ligningsverdi pr 1.1. året etter inntektsåret, mens for ikke-børsnoterte papirer brukes verdi pr 1.1.i inntektsåret.

Samlet verdi 1.1. (4) (5)

Antall * Ligningsverdi

Utbytte (3)

Dersom aksjonæren eier aksjen på utbyttedato, blir det tatt med utbytte på denne aksjonæren.

Antall ved utbyttedato

Her vises det antall aksjer som investoren har på utbyttedatoen.

Utbytte pr verdipapir

Utbytte dividert på antall ved utbyttedato.

 

(1)Navn, ikke VPS, antall, pålydende og ligningsverdi overføres til Visma Finale Skatt post 4.1.8 for ikke børsnoterte aksjer og andre verdipapirer.
(2)Navn, VPS, Antall, pålydende og ligningsverdi overføres til Visma Finale Skatt post 4.1.7 for børsnoterte aksjer og andre verdipapirer.
(3)Utbytte overføres til Visma Finale Skatt post 3.1.4 Utbytte med rett til godtgjørelse. Ved eksport til Visma Finale Skatt må utbytte ikke registreres på utenlandske aksjer i og med at disse opplysningene må oppgis på RF-1231 / RF-1232 når det gjelder spesifikasjon av formue og avkastning på formue i utland. Alternativt kan dette trekkes fra som en egen post under aksjer etc i Visma Finale Skatt.
(4)Samlet verdi overføres til Visma Finale Årsoppgjør RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper post 421.
(5)Full verdi overføres til post 461, der ikke-børsnoterte aksjer overføres med verdi lik ligningsverdi * 100 / 65, mens børsnoterte overføres til ligningsverdien.

 

For å bla mellom de enkelte sidene i rapporten dersom rapporten er på flere sider, bruker du verktøyknappene:

 

Første side        (ALT + Ø)

Forrige side        (ALT + F)

Neste side        (ALT + N)

Siste side        (ALT + E)

 

Se også:

Rapporter - Oversikt

RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv