Bokførte verdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdivurdering >

Bokførte verdier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I bedriftsversjonene av Visma Finale Investor finnes mulighet for å registrere bokførte verdier. De bokførte verdien blir brukt ved den regnskapsmessige gevinst- og tapsberegningen. Dersom selskapsklienten har bokførte verdier som avviker fra kostpris, må de bokførte verdiene registreres inn i oversikten over bokførte verdier. Bokførte verdier kan registreres per angitt avslutningsdato som du registrerer i dato-feltet på toppen av oversikten. Ved salg av aksjer i 2004 blir de bokførte verdiene per 31.12.2003  brukt ved gevinst- og tapsberegningen. Dersom bokførte verdier ikke er registrert, benyttes kostpris.

 

For å få fram opplysninger i denne oversikten må du eie verdipapir på det angitte tidspunktet. Oversikten over bokførte verdier viser mao din beholdning per 31.12.2003 eller 31.12.2004.

 

I selve oversiktsbildet registrerer du verdipapirets totale bokførte verdi. På grunnlag av total bokført verdi og antall per dato beregnes bokført verdi per verdipapir. Dersom du har samme verdipapir på en kortsiktig og langsiktig konto foretas registreringen av bokførte verdier separat. Derfor må du huske på å gå innom visningene for både kortsiktig og langsiktig investering, som du får fram ved å trykke i feltet Investeringstype. Dette betyr at du kan ha ulik bokført verdi for samme verdipapir, dersom verdipapiret brukes i kortsiktige og langsiktige investeringer.

 

Registreringsbildet består av 3 skillekort: Bokførte verdier, Bokførte verdi per konto og Detaljer.  Det er kun under Bokførte verdier at kan legge inn data i feltet Totalt bokført verdi.

 

Hvordan få fram denne visningen (avhenger om du kjører en av bedriftsversjonene av Visma Finale Investor)

Velg Bokførte verdier fra Vis-menyen.