Verdivurdering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Verdivurdering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her finner du en oversikt over verdivurderingsfunksjonen som er tilgjengelig for klienter som har klienttype selskap:

 

I bedriftsversjonen av Visma Finale Investor kan selskap foreta verdivurdering av sine verdipapir etter «Laveste verdis prinsipp» (LVP), dvs det laveste av kostpris og virkelig verdi.

 

Registreringsbildet består av tre skillekort Verdivurdering, Detaljer og Posteringer.

 

Under skillekortet Verdivurderinger vises alle verdipapir som inngår i din beholdning ved avsluttet periode, f.eks 31.12.2004.

 

Under skillekortet Detaljer vises alle kjøp som inngår i beholdningen for et bestemt verdipapir. Under skillekortet Posteringer vil det vises en liste over alle posteringer som programmet har generert hvis det er oppdaget en forskjell mellom bokført verdi og kostpris.

 

Hvis selskapet skal vurdere verdipapirenes bokførte verdier opp mot laveste verdis prinsipp, må bokført verdi registreres før verdivurderingen.

 

For børsnoterte verdipapirer er det vanlig å bruke porteføljeprinsippet slik at urealisert tap bare bokføres hvis det er et samlet tap på porteføljen. Porteføljevurderingen vil gjelde kortsiktige verdipapir (omløpsmidler i 1800-serien). Verdipapir som er langsiktige investeringer (driftsmidler i 1300-serien) bør vurderes etter vurderingsreglene for driftsmidler.

 

Likevel står brukeren fritt om hvilket verdivurderingsprinsipp han vil bruke. Hvis brukeren vil endre prinsipp, kan han gå til EgenskaperInvestor-menyen og velge skillekortet Regnskap.

 

Her kan han sette verdivurderingsprinsippene han ønsker å bruke, både på kortsiktige og langsiktige investeringer.

 

For å få fram denne oversikten

Velg Verdivurdering fra Vis-menyen

 

Se også:

Investoregenskaper - Regnskap