Gevinst- og tapsberegning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdivurdering >

Gevinst- og tapsberegning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I bedriftsversjonen av Visma Finale Investor finnes mulighet for å utføre en regnskapsmessig gevinst- og tapsberegning. Beregningen foregår på grunnlag av registreringer som er gjort ved kjøp og salg av verdipapir, samt bokførte verdier.

 

Gevinst- og tapsberegningen består av tre skillekort: Salg i perioden, Detaljer og Posteringer.

 

Under Salg i perioden vises en oversikt over salg av verdipapir. For hvert verdipapir inneholder oversikten opplysninger om navnet til det solgte verdipapiret, en identifikator for denne transaksjonen (kan brukes til å spore opp en bestemt transaksjon), salgsdato, antall solgte verdipapir, total salgssum, bokført verdi på salgsdato, beregnet gevinst eller tap og en markedskursen for verdipapiret på salgstidspunktet. Bokført verdi blir hentet fra oversikten over bokførte verdier for det aktuelle verdipapiret. Dersom bokførte verdier ikke er registrert, benyttes kostpris. Ved salg av aksjer i 1997 blir de bokførte verdiene per 31.12.96 brukt ved gevinst- og tapsberegningen.

 

Under skillekortet Detaljer ligger opplysningene om det enkelte salget. Oversikten viser en spesifikasjon for hvert av kjøpene som inngår i det aktuelle salget. For hvert av kjøpene vises kjøpsdato, transaksjons-ID, antall verdipapir som inngår i salget, kjøpskurs, total kostpris, bokført verdi på salgstidspunktet, kontohenvisning og kjøpsandel.

 

Skillekortet Posteringer viser posteringer som er generert på grunnlag av de registreringer som er gjort.

 

Hvordan få fram denne visningen (avhenger om du kjører en av bedriftsversjonene av Visma Finale Investor)

 

Velg Regnskapsmessig gevinst- og tap fra Vis-menyen.

 

Om beregninger under regnskapsmessig gevinst og tap, er dette forklart i hjelpeteksten til rapporten Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap.

 

Se også:

Investoregenskaper - Regnskap

Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap

Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør