Endre opplysninger om et verdipapir

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Endre opplysninger om et verdipapir

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Hvis du vil observere eller endre opplysningene om et eksisterende verdipapir, kan du gjøre det fra denne dialogen.

 

Du endrer ved å skrive over den informasjonen som allerede ligger. Dialogen består av 7 skillekort som inneholder informasjon om det nye verdipapiret.

 

Skillekortet verdipapir og børs inneholder basisinformasjon om verdipapiret, mens de 5 andre skillekortene inneholder  opplysninger som har relasjon til salg av dette verdipapiret. Her kan du sjekke eller endre verdipapirets RISK-verdier og markedskurs. Disse verdiene er i hovedsak hentet fra Skatteetatens hjemmeside. Hvis du tidligere har lagt inn oppregulerte inngangsverdier for verdipapir som er kjøpt før 1.1.1992, samt ligningsverdier og utbytte, kan du å få fram denne informasjonen ved å klikke på de respektive skillekortene. Dine endringer vil framkomme i oversikten over verdipapir i hovedbildet.

 

For å vise denne dialogen

 

1        Velg Verdipapirer fra Vis-menyen.
2        Klikk på den linjen der det aktuelle verdipapiret ligger.
2        Klikk Rediger på menylinjen og velg Endre fra menyen.

 

Felter i verdipapir-dialogen

 

Navn

Type

Klasse

Antall utstedt

Pålydende

Utsteder

Utsteders organisasjonsnummer

Verdipapirnummer (ISIN)

VPS-notert

Sist noterte markedskurs

 

Se også:

Opprette nytt verdipapir

Slette et verdipapir fra verdipapir-databasen