Opprett nytt verdipapir i databasen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Opprett nytt verdipapir i databasen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I denne dialogen kan du opprette et nytt verdipapir. Dialogen består av 7 kategorier (atskilt ved skillekort) som inneholder informasjon om det nye verdipapiret. Skillekortene verdipapir  og børs inneholder registreringsbilde for basisinformasjon om verdipapiret, mens i de 5 andre registrerer du opplysninger som har relasjon til salg av verdipapiret. Under disse skillekortene kan du registrere verdipapirets RISK-verdier og markedskurs. Videre kan du registrere oppregulerte inngangsverdier for verdipapir som er kjøpt før 1.1.1992, samt legge inn ligningsverdier og utbytte hvis du har mottatt utbytte av dette verdipapiret. Nyregistrerte verdipapir vil framkomme i oversikten over verdipapir i hovedbildet.

 

For å vise denne dialogen

 

1        Klikk på Rediger-menyen og velg Nytt verdipapir.
2        Eventuelt tast CTRL + N.

 

Se også:

Endre opplysninger om et verdipapir

Slette et verdipapir fra verdipapir-databasen